xx.xx.xxxx.

Koje su obveze poslodavca kod usklađenja poslova zaštite na radu, rok je bio 31. prosinca 2015. godine? Samostalno vodimo zaštitu na radu, i imenovali smo jednog zaposlenika kao ovlaštenika koji ispunjava uvjete i ima položen ispit za stručnjaka I. stupnja zaštite na radu, poduzeće ima 30 zaposlenih.

Prema Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu, poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja, odnosno osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu propisane navedenim pravilnikom (npr. potrebna znanja zaštite na radu stekli su tokom školovanja ili su položili državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena zaštita na radu ili su položili majstorski ispit u djelatnosti koju obavljaju, a kojim je isto tako obuhvaćena materija zaštite na radu). Poslodavci su dužni uskladiti obavljanje poslova zaštite na radu do 31. prosinca 2015. s odredbama navedenog pravilnika. To znači da poslodavci imaju obvezu do 31. prosinca 2015. ovisno o broju radnika i djelatnosti, osposobiti jednog od radnika za obavljanje poslova zaštite na radu, tako da ima ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu I. i/ili II. stupnja ili angažirati tzv. vanjskog suradnika (pravnu ili fizičku osobu) koji je Rješenjem Zavoda za unapređenje zaštite na radu ovlašten za provedbu zaštite na radu. Zakonom o zaštiti na radu propisano je da poslodavac koji zapošljava do 49 radnika obavlja poslove zaštite na radu isključivo sam (dužan je zaposliti stručnjaka zaštite na radu ili osposobiti jednog od radnika za obavljanje poslova zaštite na radu) ili za njihovo obavljanje može sklopiti ugovor s ovlaštenom osobom, (angažirati vanjskog suradnika).

Samostalno vođenje zaštite na radu za poslodavca znači vođenje propisanih evidencija te praćenje rokova valjanosti ispitivanja, osposobljavanja i dokumentacije. Dakle, ako poslodavac sam vodi zaštitu na radu on mora voditi sljedeće:
• evidencije o radnicima osposobljenim za rad na siguran način
• evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada
• evidencije o radnicima koji su pretrpjeli ozljedu na radu ili razvili profesionalnu bolest
• evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima
• evidencije o poremećajima koji su mogli izazvati štetne posljedice
• evidencije o korištenim opasnim radnim tvarima
• evidencije o rokovima u kojima mora provesti ponovna ispitivanja radne opreme, radnog okoliša i osobnih zaštitnih sredstava te o rokovima valjanosti dokumentacije i osposobljavanja

Poslodavci, bez obzira vode li sami ili su to ugovorili s vanjskom tvrtkom, moraju ispuniti određene obveze propisane zakonom:
• Izrada procjene rizika i osiguranje njene ažurnosti – Zakon o zaštiti na radu nalaže da procjena rizika mora odgovarati stvarnom stanju kod poslodavca što znači da se svaka promjena (promjena broja zaposlenika, ukidanje ili otvaranje novog radnog mjesta, broj ozljeda i slično) mora evidentirati što zahtjeva ažuriranje procjene rizika.
• Svi zaposlenici moraju proći osposobljavanje za rad na siguran način koje se mora provesti unutar 60 dana od dana zapošljavanja. Osposobljavanje za rad na siguran način mora se ponovno provesti ako se radnik upućuje na novo radno mjesto, ako se na postojeće radno mjesto uvodi nova radna oprema ili nova tehnologija, ako dođe do promjena u radnom postupku, kod ozljede/profesionalne bolesti radnika i ako se u procjeni rizika identificiraju novi rizici koji prije nisu bili obuhvaćeni osposobljavanjem.
• Osposobiti poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu. Ovlaštenici poslodavca moraju proći osposobljavanje najmanje jednom svakih 5 godina.
• Osposobiti povjerenika radnika
• Osposobiti dovoljan broj radnika za pružanje prve pomoći
• Ispitati strojeve i uređaje s povećanim opasnostima (strojevi kod kojih postoji opasnost od mehaničkih ozljeda, udara električne struje, eksplozije i slično)
• Ispitati električne instalacije u svim radnim objektima
• Ispitati sustave zaštite od munje – gromobrane
• Ispitati radni okoliš na svim radnim mjestima – jačinu rasvjete, buku, mikroklimatske čimbenike i kemijske štetnosti
• Osigurati zaposlenicima koji rade poslove s posebnim uvjetima rada redovite zdravstvene preglede (zdravstveni pregledi su besplatni za poslodavca ako se pravovremeno obavljaju) i preglede vida za zaposlenike koji rade na radnim mjestima s računalom
• Izraditi plan evakuacije i spašavanja te s njim upoznati sve zaposlenike
• Najmanje jednom u dvije godine provoditi vježbe evakuacije Poslodavac koji zapošljava više od 49 radnika (50 i više) ima obvezu zaposliti stručnjaka zaštite na radu ili osposobiti jednog od radnika za obavljanje poslova zaštite na radu.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja