xx.xx.xxxx.

Kojim je propisom uređena prodaja na daljinu, odnosno prodaja internetom? Koje informacije moraju biti dostupne kupcu kod takve prodaje?

Prodaja na daljinu uređena je Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica Nar. nov., br. 66/09., 108/09. i 8/10. (Nar. nov., br. 108/14., dalje: Pravilnik) dodan je potpuni novi članak koji se odnosi na prodaju na daljinu.

S obzirom na to da u RH ne postoje službeni pročišćeni tekstovi pravilnika, već samo zakona, često se u praksi javlja dvojba koje je valjani i pravno obvezujući tekst pravilnika.

Kako ne bi bilo zabune, u daljnjemu se tekstu pobliže objašnjava prodaja na daljinu koja je uređena navedenim Pravilnikom.

U skladu s odredbom čl. 39.a Pravilnika, prodaja na daljinu posebni je oblik trgovine izvan prodavaonice, a u smislu Pravilnika podrazumijeva prodaju putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga, što podrazumijeva nuđenje usluga i ostale oblike individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (primjerice putem kataloga, TV prodaja, prodaja poštom, prodaja internetom i sl.)

Prodajom internetom smatraju se usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na osobni zahtjev korisnika. Ponuda i prihvat te druga očitovanja volje poduzeta elektroničkim putem primljena su kada im korisnik, odnosno kupac, može pristupiti. Nadalje, za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje internetom potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom – usluge informacijskog društva (navedeno se ne odnosi na osobe iz čl. 5. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 96/08., 116/08, 76/09., 114/11., 68/13 i 30/14.), odnosno nositelja i/ili člana obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva (OPG) koji djelatnost trgovine obavlja na temelju upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava).

Prema čl. 39.a st. 4. Pravilnika, a u skladu s čl. 6. Zakona o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11. i 30/14.), davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima / kupcima te nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti sljedeće informacije:
– ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga
– sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga i ostale podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti u vezu s davateljem usluga, uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt
– broj sudskoga ili drugoga javnog registra u koji je davatelj usluga upisan te podatke o registru
– pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru i
– porezni broj, ako je davatelj usluge obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Bitno je istaknuti da se prodaja robe na daljinu obavlja kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo. Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost (odredbe čl. 22.-24. Pravilnika koje se odnose na poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, na odgovarajući način se primjenjuju na prodaju robe na daljinu na veliko).

Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu te profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima. Ako je riječ o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, tada je obvezan osigurati za tu robu skladište zbog čega mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz čl. 12. i 13. Zakona o trgovini. Ako gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnosti trgovine na daljinu na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije obvezan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu. Međutim, ako je riječ o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača dostavlja kupcu, gospodarski subjekt nije obvezan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu. Ako je riječ o prodaji hrane ili hrane za životinje, trgovac je obvezan prema odredbi čl. 39. st. 1. Pravilnika, pridržavati se posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

Odredba Pravilnika vezana uz obvezu trgovca da osigura prostor, odnosno odgovarajuće skladište robe koju prodaje, odnosno nudi izvan prodavaonice, ne odnosi se na trgovce koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti trgovine u skladu s odredbama čl. 12. i 13. Zakona o trgovini (klasična trgovina).

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja