xx.xx.xxxx.

U kojem roku trebam prijaviti porez na najam stana? Na koji način se utvrđuje porez od najma?
Vlasnik sam stana u Zagrebu od 40 m2 i namjeravam ga po prvi put iznajmiti. U kojem roku trebam prijaviti porez na najam stana? Na koji način se utvrđuje porez od najma?

Ako je riječ o iznajmljivanju stana od strane najmodavca obveznika poreza na dohodak koji to čini prvi put, relevantne su odredbe čl. 62. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.).

Prijavu dohotka od najma dužni ste prijaviti u roku 8 dana, od početka iznajmljivanja ili davanja u zakup nekretnine, nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa obračunava se tako da se od ukupnih primitaka od najma ili zakupa odbiju izdaci u visini 30%. Na to se obračunava i plaća porez na dohodak po stopi od 12% (i prirez).

Npr. ako se stan mjesečno iznajmljuje za 2.000,00 kn (godišnje 24.000,00 kn) mjesečno se priznaje izdatak od 600,00 kn (godišnje 7.200,00 kn), odnosno mjesečni dohodak je 1.400,00 kuna (godišnji dohodak je 16.800,00 kn). Tako dobiveni iznos je osnovica za izračun poreza od 12% (1.400,00*12%=168,00 kn mjesečno, odnosno 16.800,00*12%= 2.016,00 kn godišnje). Na obvezu poreza je potrebno obračunati i prirez.

Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu cijenu najamnine i zakupnine, odnosno dohotka od imovine, i to prema tržišnim cijenama u mjestu u kojemu je nekretnina što se daje u najam ili zakup.

Predujam poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa se plaća najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja