xx.xx.xxxx.

Ima li radnik pravo na nadoknadu troškova za uporabu privatnog vozila u poslovne svrhe ako su mu plaćeni troškovi prijevoza na posao i s posla?

Pravo radnika na isplatu nadoknade kod službenih odlazaka privatnim automobilom u FINU, PU i drugo te pravo na troškove prijevoza s posla na posao utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili samom odlukom poslodavca o isplati. Ako niti u jednom spomenutom aktu pravo na isplatu navedenih troškova nije utvrđeno, poslodavac može donijeti odluku o neisplati spomenutih troškova. Važno je naglasiti da porezni propisi nisu izvor materijalnih prava radnika.

Vezano za nadoknadu troškova dnevne karte za javni prijevoz za potrebe odlaska na FINA-u, banku, PU i sl., smatramo da radnik prema poreznim propisima ne može ostvariti neoporezivu isplatu ako mu je za taj mjesec poslodavac isplatio nadoknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom prema cijeni mjesečne karte pod pretpostavkom da se FINA ili PU ili banka nalazi na području koje je pokriveno mjesečnom prijevoznom kartom radnika.

Porezni položaj uporabe privatnih automobila u službene svrhe uređuje Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 137/11., dalje: Pravilnik). Prema čl. 13., st. 2., t. 5. i čl. 14., st. 1. Pravilnika, u slučaju kada se radnik za vrijeme dnevnog rasporeda radnog vremena koristi svojim privatnim vozilom za obavljanje poslova za potrebe poslodavca, bez obzira na činjenicu što je već tom istom radniku isplatio nadoknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom radniku se može neoporezivo nadoknaditi troškove prijeđenih kilometara u visini 2,00 kn/km.

Uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su da se vodi vjerodostojna i uredna evidenciju o prijeđenim kilometrima i trošku parkinga koja će biti dokaz o tome da su zaista troškovi nastali za službene (poslovne) namjene, a u vezi s djelatnošću poslodavca. Pod vjerodostojnim ispravama podrazumijevamo obračun prijeđenih kilometara, račune, potvrda o cijeni parkirne karate i drugo.

Prema tomu, ako postoje poslovni razlozi koji zahtijevaju uporabu privatnog automobila u službene svrhe može se odobriti uporaba osobnog automobila za te svrhe i pod navedenim uvjetima nadoknada se može isplatiti neoporezivo.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja