xx.xx.xxxx.

Mali smo poduzetnici, imamo 10 manjih trgovina, koliki nam je blagajnički maksimum? Da li blagajnički maksimum vrijedi za svaku trgovinu posebno?

Blagajnički maksimum određuje se kao cjelina, a u okviru toga iznosa obveznici fiskalizacije mogu odrediti blagajnički maksimum po svojim organizacijskim dijelovima. Za obveznike fiskalizacije koji se ne pridržavaju odredbi o obvezi uplate gotovog novca na račune u banci propisana je novčana kazna za prekršaj u visini od 10.000,00 do 500.000,00 kuna. Za isti prekršaj, propisana je novčana kazna u visini od 1.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovorne osobe u pravnim osobama, obveznicima fiskalizacije.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuje područje poslovanja gotovinom pa je tim zakonom uređeno, osim plaćanja gotovim novcem, i postupanje gotovim novcem koji obveznici fiskalizacije prime tijekom dana. Gotov novac, u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, jesu novčanice kune i kovani novac kune i lipe.

Plaćanje gotovim novcem jest izravna predaja gotovog novca između sudionika u plaćanju, uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca s računa.

Plaćanje karticama, koje se u slučaju plaćanja dobara ili usluga smatraju gotovinskim prometom, ne smatra se primitkom gotovog novca.

Obveznici fiskalizacije dužni su gotov novac primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma, uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana. Obveznici fiskalizacije mogu zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma kojeg internim aktom određuju samostalno sami obveznici fiskalizacije, sukladno potrebama poslovanja i uvjetima sigurnosti a najviše do propisanog iznosa.

Oni obveznici fiskalizacije, koji na računima u banci imaju evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne mogu plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni već primljeni gotov novac moraju uplatiti na svoj račun za redovno poslovanje u banci odmah, a najkasnije idući radni dan.

Najviši popisani iznosi do kojih može glasiti blagajnički maksimum ovise o veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva kojim je usklađena kategorizacija veličine poduzetnika s preporukom Europske komisije. Malo gospodarstvo čine subjekti u poduzetništvu i obrtu koji zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika, u poslovanju su neovisni odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao partnerski ili povezani subjekti te koji prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura. Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu a razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva.

Temeljem toga kriterija obveznici fiskalizacije mogu odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:
– mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,
– mali subjekt 30.000,00 kuna,
– srednji subjekt 50.000,00 kuna.

Veliki obveznici fiskalizacije koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu od 100.000,00 kuna. Ovi obveznici fiskalizacije mogu propisati blagajnički maksimum po pojedinom poslovnom prostoru, ali najviše do visine od 15.000,00 kuna.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja