xx.xx.xxxx.

Postoji li obveza potpisa na računu izrađenom u elektroničkom obliku, a otisnutom i poslanom na papiru?

Zakonom o računovodstvu propisano je :
Članak 9.
(1) Knjigovodstvena isprava mora biti vjerodostojna, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. Osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i uredna i ima potreban sadržaj.
(2) Vjerodostojna knjigovodstvena isprava pisana je isprava ili elektronički zapis čiji sadržaj samostalno ili povezan sa sadržajem drugih vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava navedenih u toj ispravi, točno, jasno i potpuno odražava činjenično stanje relevantno za određeni poslovni događaj koji ima za posljedicu knjigovodstvene promjene, te ako je potpisana od osobe koja jamči za njezinu vjerodostojnost.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, račun koji služi kao knjigovodstvena isprava a izdan je od strane poduzetnika ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.
Odgovor na Vaše pitanje je da račun ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te ako sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja