xx.xx.xxxx.

Mi smo malo poduzeće i prilikom traženja kredita, naša Banka nas traži račun dobiti i gubitka na dan 30.06.2016, kako bi izračunala EBIT i na taj način ustanovila da li je naše poslovanje uspješno. Što je to EBIT? Da li je to isto što i dobit, u čemu je razlika?

EBIT (engl. Earnings before interest and taxes) odnosi se na iskazivanje operativne dobiti prije umanjenja za kamate i porez na dobit.

Jedna je od mjera koja ukazuje na uspješnost poslovanja subjekta te na taj način mjeri profitabilnost subjekta ne uzimajući u obzir troškove/cijenu kapitala, odnosno financiranja ili porezne implikacije.

Pruža korisne informacije za procjenu učinka operativnog poslovanja subjekta, a investicijskim analitičarima omogućuje analizu operativne dobiti kao jedinstvene mjere poslovanja društva, bez obzira na kamatne troškove i porezne stope.

Dakle, EBIT analiza je povoljna kada se vrši usporedba poslovanja jednog subjekta sa sličnim subjektima iz iste grane industrije. S obzirom da različiti subjekti mogu imati različite kapitalne strukture ili porezna okruženja, ovaj mjera ne uzima u obzir prethodno navedene varijable. Budući da predstavlja rezultat iz poslovanja prije kamata i poreza, EBIT se izračunava samo temeljem podataka iz računa dobiti i gubitka, kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. Poslovni prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje proizvoda i usluga, ali se uzimaju u obzir i ostali poslovni prihodi.

Poslovni rashodi odnose se na rashode koji su nastali obavljanjem osnovne djelatnosti subjekta, a sastoje se od rashoda vezanih s prodajom proizvoda, roba i usluga, ali i ostalih troškova razdoblja (npr. troškovi osoblja, amortizacija, troškovi usluga i sl.).

Također, kao jedna od mjera poslovanja vrlo često se koristi i EBITDA, koja ukazuje na rezultat poslovanja subjekta, ali bez uključivanja kamata, poreza i amortizacije.

Dakle, radi se o dobiti prije kamata, poreza i amortizacije, a izračunava se kao poslovni prihodi minus poslovni rashodi + troškovi amortizacije, tj. EBIT + troškovi amortizacije.

Ova mjera zapravo neutralizira utjecaj različitih načina, tj. metoda amortizacije na rezultat subjekta, s obzirom da različite metode i stope amortizacije mogu značajno utjecati na rezultat.

U izračun za EBIT ulaze:
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
= EBIT

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja