xx.xx.xxxx.

Mi smo j.d.o.o. i direktor društva ima ugovor sa društvom o najmu svog osobnog automobila. Je li taj ugovor o najmu direktor dužan prijaviti u poreznu upravu i plaćati porez na dohodak od imovine ili smo dužni iznos najma preračunati u bruto plaću i platiti doprinose i porez iz plaće i isplatiti najam u neto plaći?

Sukladno čl. 27.st.1.i 2. Zakona o porezu na dohodak (nn 177/2004. do 143/2014.) i čl.40.st.1. Prvilnik o porezu na dohodak (nn 95/2005. do 157/2014.), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnina i pokretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili broj, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema poslovnim knjigama.

Zakupodavac je dužan nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza. Godišnji dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, utvrđuje Porezna uprava rješenjem na način da se primici od najamnine (zakupnine) umanje za izdatke u visini 30% od ostvarene najamnine. Predujam se plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, po stopi od 12%. Oporezivanje se obavlja prema načelu mjesta obavljanja usluga. Ako je najamnina manja od tržišnog iznosa, dohodak će utvrditi Porezna Uprava prema tržišnim cijenama, a u skladu s naputkom o osnovama i mjerilima za utvrđivanje tržišnih cijena.

Sukladno čl.61.st.1. Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004. do 143/2014.) i čl.90.st.1.i st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005. do 157/2014.), poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom na propisan način, odnosno primitci od najamnina i zakupnina nekretnina i pokretnih stvari, moraju se isplatiti na žiro-račun kod banke Zakupodavca.

Ugovor o najmu direktor je dužan prijaviti u nadležnu poreznu upravu radi razreza poreza od imovine u paušalnom iznosu, a j.d.o.o. je dužan isplatiti najamninu za osobni automobil na žiroračun otvoren kod banke najmodavca.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja