7.1.2019.

OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE STUPILE SU NA SNAGU I IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U

U prometu dobara i usluga od 1. siječnja 2019. godine i nadalje primjenjuju se tri stope PDV-a: 5%, 13% i 25%. Međutim, došlo je do promjena u oporezivanju unutar poreznih stopa, i to:
- stopa PDV-a od 5% — sve knjige i novine koje izlaze dnevno (neovisno u kojem obliku), te svi lijekovi, a ne samo oni koji se izdaju na liječnički recept.
- stopa PDV-a od 13% — sve novine i časopisi koji izlaze periodično (neovisno u kojem obliku), a neka dobra koja su bila oporeziva stopom PDV-a od 25 % premještena su u poreznu stopu od 13% (dječje pelene, proizvodi koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, žive životinje, svježe i rashlađeno meso, svježe ili rashlađeno povrće, svježe i suho voće i dr.).
- stopa PDV-a od 25% — ovom se stopom oporezuju sva dobra i usluge koje nisu navedene u prethodne dvije skupine. (stopa PDV-a od 24% — promjena opće stope PDV-a s 25% na 24% primjenjivat će se od 1. siječnja 2020. godine).

Izmjenom čl. 150. st. 3. Pravilnika o PDV-u i 75. st. 2. Zakona o PDV-u, koji se treba primjenjivati od 1. siječnja 2019. godine, propisano je da porezni obveznik iz RH treba preuzeti poreznu obvezu samo od stranoga poreznog obveznika koji u RH nije registriran za potreba PDV-a. To znači da strani porezni obveznici koji su registrirani za potrebe PDV-a u RH i isporučuju dobra i usluge (za koje je mjesto oporezivanja u RH) trebaju za navedenu isporuku izdati račun prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u i obračunati hrvatski PDV.

Prema čl. 77. st. 8. Zakona o PDV-u i čl. 156. st. 7. Pravilnika o PDV-u, u slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV ID broja PU može od poreznog obveznika kojemu je PDV ID broj dodijeljen tražiti podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Ako porezni obveznik ne podnese instrument osiguranja, PU ukinut će PDV ID broj, o čemu donosi rješenje, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Instrumentom osiguranja plaćanja smatra se neopoziva garancija banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa. UVODI SE

POSEBNA EVIDENCIJA O PRIMLJENIM RAČUNIMA – URA
Prema čl. 173. st. 4. Pravilnika o PDV-u porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Iznimno, posebnu evidenciju o primljenim računima ne podnosi porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH te mali porezni obveznik iz čl. 90. st. 1. Zakona (koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku prema čl. 85. st. 9. Zakona o PDV-u). Posebna evidencija o primljenim računima sadrži podatke iz čl. 165. Pravilnika o PDV-U, odnosno riječ je o knjizi primljenih računa – knjiga U-RA. Očekuju se dodatne upute o načinu dostavljanja posebne evidencije – knjiga U-RA.

PRIJAVA USLUGE MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU RH
Strani porezni obveznik obvezan je PU-u, Područnom uredu Zagreb, prije svakog obavljanja usluge međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika na području RH podnijeti Prijavu usluga međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika putem elektroničke pošte: odjel.stranci@porezna–uprava.hr. Prijava usluga međunarodnoga cestovnog prijevoza putnika podnosi se na obrascu MCP koji je sastavni dio Pravilnika o PDV-u.

NOVI UVJETI ZA ULAZAK U SUSTAV PDV-a U 2019. GODINI – MJESEČNI / TROMJESEČNI OBVEZNIK PDV-a
Izmjenom čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 186. st. 1. Pravilnika o PDV-u, promijenjeni su uvjeti za ulazak u sustava PDV-a te je propisano da: porezni obveznik iz čl. 6. st. 1. Zakona koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz čl. 90. st. 1. Zakona, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz čl. 90. st. 1. Zakona. Ako porezni obveznik ne podnese Zahtjev (obrazac P-PDV) u propisanim rokovima, ispostava PU upisat će ga u registar obveznika PDV-a po službenoj dužnosti s tekućim danom, o čemu donosi rješenje. Nadležna će ispostava PU po službenoj dužnosti upisati u registar obveznika PDV-a i stečajnu masu koja je ostala iza društva u stečaju koje je bilo upisano u registar obveznika PDV-a s danom upisa u sudski registar.

Također je propisan rok u kojem porezni obveznik treba obavijestiti PU o tome želi li biti mjesečni ili tromjesečni porezni obveznik. Tako je u čl. 173. st. 5. Pravilnika propisano:
- tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 1. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
- mjesečni porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 2. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
- porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici PDV-a, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a. Porezni obveznici koji tijekom godine prestaju obavljati transakcije unutar Europske unije ostaju mjesečni porezni obveznici do kraja tekuće kalendarske godine.
Po službenoj dužnosti će se brisati iz registra obveznika PDV-a onaj porezni obveznik koji ne obavlja djelatnost u razdoblju duljem od jedne (1) kalendarske godine (prije su bile propisane dvije (2) kalendarske godine).

Natrag na novosti