24.9.2018.

PRIVREMENA RJEŠENJA O GODIŠNJOJ OBVEZI POREZA NA DOHODAK ZA 2017.: PRIGOVOR ODGAĐA OBVEZU PLAĆANJA POREZA UTVRĐENOG U PRIVREMENOM RJEŠENJU

Ovih dana na adrese građana pristigla su privremena rješenja o godišnjoj obvezi poreza na dohodak za 2017. Porezna uprava prema službenoj dužnosti, u posebnom postupku, na temelju podataka kojima raspolaže utvrđuje kumulativnu godišnju obvezu poreza na dohodak građanima koji su tijekom 2017. ostvarivali prihode iz tri izvora dohotka: od plaće i/ili mirovine, od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti te na osnovi drugog dohotka.

Ako je privremenim poreznim rješenjem utvrđena obveza plaćanja razlike poreza prema godišnjem obračunu, porezni obveznik dužan ju je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja. U suprotnome porezno tijelo zaračunava zatezne kamate.

Ako porezni obveznik iz podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrdi da Porezna uprava nije raspolagala točnim podacima o izvorima i svoti njegova dohotka ili da mu možda nije prihvatila neko njegovo porezno pravo, porezni obveznik može podnijeti prigovor na privremeno porezno rješenje, i to u roku od trideset dana od primitka rješenja. Prigovor se podnosi onom poreznom tijelu koje ga je izdalo, mora se podnijeti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke propisane čl. 66. Pravilnika o porezu na dohodak.

Osim podataka o podnositelju i uredu Porezne uprave kojemu se podnosi, u prigovoru moraju biti naveden broj i klasa poreznog rješenja na koje se prigovara, razlozi zbog kojih porezni obveznik podnosi prigovor i dokazi kojima osporava navode poreznog tijela iskazane u privremenom poreznom rješenju.

Dakako, porezni obveznik mora vlastoručno potpisati prigovor. Prigovor odgađa obvezu plaćanja poreza utvrđenog u privremenom rješenju.

Porezna uprava dužna je u roku od trideset dana od zaprimanja prigovora donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora poreznog obveznika. Nakon što provjeri podatke iz navoda poreznog obveznika, Porezna uprava će, ako su navodi istiniti, prihvatiti prigovor i izmijeniti privremeno porezno rješenje. Na to se rješenje porezni obveznik više ne može žaliti. Prigovor mu je prihvaćen i rješenje je konačno, a možebitnu obvezu razlike godišnjeg poreza, ako je ima, treba platiti u roku od 15 dana od primitka toga konačnog rješenja.

No ako Porezna uprava utvrdi da navodi poreznog obveznika izneseni u prigovoru nisu osnovani, odbit će prigovor i o tome donijeti porezno rješenje. Odbit će prigovor i onom poreznom obvezniku koji je propustio do 28. veljače 2018. zatražiti priznavanje poreznih prava o kojima Porezna uprava nema podataka.

Na rješenje kojim mu je odbijen prigovor porezni obveznik se može žaliti drugostupanjskom poreznom tijelu u roku od trideset dana. Ta žalba više ne odgađa izvršenje obveze plaćanja razlike godišnjeg poreza, porezni obveznik dužan ga je platiti u roku od 15 dana od primitka rješenja kojim mu je odbijen prigovor na privremeno porezno rješenje.

Natrag na novosti