24.9.2018.

PLAĆA I BOLOVANJE

Tijekom bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad, radnik i dalje ima pravo na naknadu plaće. Dužinu trajanja bolovanja odnosno privremene nesposobnosti za rad određuje liječnik na temelju vrste bolesti ili uzroka privremene nesposobnosti za rad. Liječnik odluke donosi u skladu s postojećim smjernicama i pravilnicima koje propisuje ministar zdravstva.

NAKNADU PLAĆE ISPLAĆUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH SREDSTAVA
- od 1 dan do 43 dana bolovanja - naknada plaće se isplaćuje sukladno općem aktu poslodavca, ali ne može biti niža od 70% od osnovice za naknadu (plaće)

NAKNADU PLAĆE ISPLAĆUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH SREDSTAVA I TRAŽI POVRAT OD HZZO-A
Od 43. dana, odnosno osmog dana privremene nesposobnosti za rad, naknadu isplaćuje poslodavac ali na teret HZZO-a. Tijekom prvih šest mjeseci plaća iznosi 70% od osnovice.
- U slučaju bolovanja koje traje više od 6 mjeseci, naknada plaže iznosi 80% od osnovice za naknadu.
- Nakon isteka 18 mjeseci privremene nesposobnosti po istoj dijagnozi bolesti, bez prekida, naknada plaće se umanjuje za 50%.
- Plaća na bolovanju ne umanjuje se onim osiguranicima koji su privremeno nesposobni za rad zbog liječenja zloćudnih bolesti, osiguranicima kojima je odobrena njega člana obitelji – djeteta oboljelog od zloćudne bolesti, osiguranicima čija je privremena nesposobnost u vezana za provođenje hemodijalize i sl.

Od 1. dana privremene nesposobnosti za rad:
- zbog pratnje osigurane osobe upućene na liječenje izvan mjesta boravišta odnosno prebivališta
- zbog njege oboljelog djeteta (pod djetetom smatra se vlastito dijete, posvojeno dijete, pastorče, dijete u partnerskoj skrbi, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj) ili supružnika ( pod supružnikom smatra se bračni, izvanbračni, životni partner i neformalni životni partner sukladno propisima o obiteljskim odnosima i propisima koji uređuju životno partnerstvo osoba istog spola),
- zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

NAKNADA PLAĆE KOJU ISPLAĆUJE POSLODAVAC NA TERET DRŽAVNOG PRORAČUNA
- u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

NAKNADA PLAĆE KOJA SE OD PRVOG DANA BOLOVANJA ISPLAĆUJE DIREKTNO OD HZZO-A, NIJE NA TERET POSLODAVCA:
- komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem
- korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena iz članka 15. stavka 2. i 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama,
- dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta
- izolacije osiguranika kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini
- transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a

RADNIK NEMA PRAVO NA NAKNADU PLAĆE AKO:
1. je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost,
2. ne izvijesti izabranog doktora daje obolio u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,
3. namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad,
4. za vrijeme privremene nesposobnosti radi, odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.),
5. se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora, odnosno doktora kontrolora Zavoda ili tijela Zavoda ovlaštenog za kontrolu privremene nesposobnosti,
6. izabrani doktor, doktor kontrolor ili tijelo HZZO-a ovlašteno za kontrolu privremene nesposobnosti utvrde da se ne pridržava uputa za liječenje, odnosno bez suglasnosti izabranog doktora otputuje iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta ili zlorabi privremenu nesposobnost na neki drugi način.

Natrag na novosti