28.3.2018.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU PD OBRAZAC

Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu dostavlja se u PU najkasnije do 30. travnja 2018. godine.S danom podnošenja obrasca PD, potrebno je uplatiti obračunanu poreznu obvezu po godišnjem obračunu. Primjerice, ako je obrazac PD dostavljen PU-u 5.ožujka 2018. godine, na taj dan potrebno je uplatiti i razliku poreza na dobitak, a koja je utvrđena po godišnjem obračunu.

Porezni obveznik može obaviti ispravak porezne prijave najkasnije u roku od tri godine od isteka roka za njezino podnošenje, osim ako prije isteka roka ne dobije obavijest o početku poreznog nadzora.

Predujam poreza na dobitak za2018. godinu utvrđuje se tako da se obveza poreza na dobitak iskazana na rednom broju 53. obrasca PD podijeli s brojem mjeseci poslovanja u 2017. godini.

Uz prijavu poreza na dobitak na obrascu PD, porezni obveznici su dužni u nadležnu ispostavu PU dostaviti:kao i drugu dokumentaciju, a prema posebnom zahtjevu PU-a (bruto bilanca i drugo).

Ako obveznik poreza na dobit koji je bio dužan podnijeti poreznu prijavu istu ne dostavi do 30.04.2018. a niti nakon primljenog poziva od PU, pokreće se postupak prema kojem će PU poreznu osnovicu utvrditi procjenom, uz istodobno podnošenje zahtjeva Službi nadzora za provođenjem eksterne kontrole poslovanja, kako bise utvrdilo stvarno činjenično stanje.

Natrag na novosti