28.3.2018.

J.D.O.O. - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA – DOBIT NAKON OPOREZIVANJA I RASPODJELA

Završni računi za 2017. godinu - GFI-POD izvještaj za 2017. godinu treba predati FINI za potrebe statistike do 30.04.2018. Prijavu poreza na dobit poreznoj upravi također treba predati do 30.04.2018. kada je i krajnji rok za plaćanje obračunatog poreza na dobit.

Nakon što se ostvarena bruto dobit umanji za utvrđeni porez na dobit preostaje nam dobit nakon oporezivanja koja je raspoloživa za raspodjelu. Ako poslujete kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) imate trajnu obvezu zadržavanja zakonskih pričuvi koje iznose ¼ ostvarenog godišnjeg dobitka. Nakon zadržavanja zakonskih pričuva i pokrića eventualnih ranijih gubitaka, ostatak ostvarene dobiti je raspoloživ za isplatu. Ako pak isplaćujete dobit, vlasnik udjela dužan je na ostvareni dohodak od kapitala (ostvarena dobit) platiti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12% uvećano za eventualni prirez (prema mjestu prebivališta). Dobit se fizičkoj osobi može isplatiti na žiro ili tekući račun ali ne i u gotovini te se prilikom isplate poreznoj upravi podnosi i JOPPD obrazac.

Obveza zadržavanja zakonskih pričuva u iznosu ¼ ostvarenog godišnjeg dobitka prestaje kada se temeljni kapital j.d.o.o. poveća na 20.000,00 kn, a tom prilikom se i j.d.o.o. mora preoblikovati u d.o.o. .

Natrag na novosti