1.1.2018.

OPOREZIVANJE BITCOINA

Bitcoin je virtualna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji niti je podložan kontroli neke institucije. Osim valute bitcoin, postoje još i druge kriptovalute (Litecoin, Peercoin, Primecoin…). Bitcoinovi nisu vezani za tečaj neke valute. Njihova se cijena određuje slobodno na tržištu putem ponude i potražnje. Hrvatski Zakon o porezu na dohodak razlikuje šest kategorija dohotka: dohodak od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugi dohodak. Oporezivanje ovisi o tome o kojoj je kategoriji poreza riječ.

Za potrebe oporezivanja bitcoina trebamo uzeti u obzir različite vrste radnji u vezi s bitcoinovima. Rudarenje bitcoina - stjecanje bitcoina putem operacija rudarenja mora se smatrati kao stjecanje određene vrste primitka. Kakvom vrstom primitka, to ovisi o okolnostima u kojima je bitcoin rudaren. Tako, primjerice, ako je bitcoin izrudario zaposlenik u sklopu svoje redovite radne aktivnosti, tada bi se nagrada koju bi on primio trebala smatrati dohotkom od nesamostalnog rada.

Ako bi fizička osoba stekla bitcoin rudarenjem, a da nije zaposlenik isplatitelja bitcoina, nego osoba koja samo povremeno rudari bitcoinove za svoje vlastite potrebe, takav bi se dohodak trebao smatrati drugim dohotkom te osobe koji bi se na primjeren način i oporezivao. Od 2017. godine drugi dohodak nije više dohodak na kojeg se plaća konačni porez. Poslovnim bi se primicima u tom slučaju mogli smatrati novostečeni bitcoinovi, dok bi izdaci bili svi oni izdaci koji su potrebni za ostvarivanje takve vrste primitaka (npr. nabava računalne opreme i slično).

Prodaja bitcoina - Ako bi osoba prodala bitcoin u sklopu svoje poslovne aktivnosti, tada bi takav primitak bio njezin poslovni primitak koji bi mogao biti oporeziv porezom na dohodak od samostalne djelatnosti.

Ako bi osoba prodala bitcoin kao pojedinac, odnosno izvan svoje poslovne aktivnosti, tada bi se takav primitak morao odgovarajuće klasificirati. Kategorija "dohodak od kapitala", odnosno točnije "kapitalni dobici", najbolje odgovara pravnoj prirodi bitcoina te zauzetom stajalištu Porezne uprave da je riječ o "prenosivom instrumentu".

Budući da se o ovoj temi u Hrvatskoj još uopće nije pisalo, RRiF je svojevrsni pionir na tom području, u njihovom časopisu broj 2 iz 2018. godine na str. 217 možete pročitati sve o bitcoinu.

Natrag na novosti