1.1.2018.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT – PD OBRAZAC– PREDAJE SE NADLEŽNOJ ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE - ROK DO 30. TRAVNJA 2018. GODINE

Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu sastavlja se na NOVOM obrascu PD, koji je objavljen u Pravilniku o porezu na dobit u Nar. nov., br. 1/17., a njegova izmjena u Nar. nov., br. 2/18 od 5. siječnja 2018 . Mijenja se Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN koja je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje. Mijenja se i dopunjuje Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu - Obrazac PD-PO koje je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje. Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.

Prijavu poreza na dobitak (obrazac PD) obvezni su sastavitii predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave svi obveznici poreza na dobitak. Sukladno čl. 35. st. 2. Zakona o porezu na dobit,prijava poreza na dobitak podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobitak. Prema tome, poduzetnici kojima je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini prijavu poreza na dobitak za2017. podnose najkasnije do 30. travnja 2018. godine, i to nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu kada je riječ o fizičkim osobama (obrtnicima) – obveznicima poreza na dobitak.

DRUŠTVA U STEČAJU - Obveznici poreza na dobitak jesu i društva u stečaju. Društva nad kojima je otvoren stečajni postupak tijekom 2017. godine podnijet će dvije porezne prijave, i to: - za razdoblje od 1. siječnja 2017. do dana koji prethodi otvaranju stečaja, i - za razdoblje od dana otvaranja stečaja do kraja poslovne godine, tj. do 31. prosinca 2017.

DRUŠTVA U LIKVIDACIJI - Društva u likvidaciji podnose prijavu poreza na dobitak za cijelo razdoblje likvidacije. Prema tome, društvau likvidaciji podnose prijavu poreza na dobitakza 2017. samo ako je u 2017. godini završen postupak likvidacije, a prijava obuhvaća ukupno razdoblje likvidacije (od otvaranja do završetka), neovisno o tome koliko je mjeseci ili godina trajalo. Društvo u kojemu je postupak likvidacije započeo u 2017. ili prije, a do 31.prosinca 2017. nije završio, NE podnose prijavu poreza na dobitak za 2017. godinu. Porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili ukupni prihod do 3.000.000,00 kn primjenjuju stopu poreza na dobitak od 12 % dokoni čiji je ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn dobitak oporezuju po stopi od 18%.

PD obrazac u pdf-u
PD obrazac za 2017. godinu u Excelu

Natrag na novosti