16.5.2017.

NOVOSTI U PRAVILNIKU O PDV-U OD 1.5.2017.

Iako je porezna reforma stupila na snagu 1.1.2017., radi poboljšavanja propisa na snagu je stupila izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u koja je objavljena u Narodnim novinama br. 41/17.

Vjerojatno najvažnija izmjena odnosi se na usluge iznajmljivanja plovila odnosno pokretne materijalne imovine iz članka 35. Pravilnika o PDV-u. Također, u članku 41. dodana je iznimka pri utvrđivanju porezne osnovice kod usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35. Pravilnika što znači da poreznu osnovicu čini razmjerni dio vrijednosti ugovorene usluge najma plovila koji se stvarno koristi u tuzemstvu (dani plovidbe u Republici Hrvatskoj, što uključuje dan uplovljenja u Republiku Hrvatsku i dan isplovljenja iz Republike Hrvatske, u odnosu na ukupno trajanje najma).
Napomena: usluge iznajmljivanja plovila za koje su do 30.4.2017. godine sklopljeni ugovori primjenjuju se odredbe starog Pravilnika o PDV-u koji se primjenjivao do stupanja na snagu ovog Pravilnika (1.5.2017.). U članku 47. stavku 2. izmijenjene su točke c) i točka l) što znači da se detaljnije pojašnjava pojam jestivih ulja i masti te hrane za životinje u smislu PDV-a.

U članku 107.a dodan je stavak 9. prema kojem je porezni obveznik oslobođen plaćanja PDV-a pri uvozu dobara sukladno članku 44. stavku 1. točki 26. Zakona, ako u trenutku uvoza Carinskoj upravi uz PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona, a koji obavlja daljnju isporuku dobara dostavi i PDV identifikacijski broj (krajnjeg) stjecatelja izdanog u državi članici u koju se dobra izravno otpremaju ili prevoze.

U članku 108. dodan je stavak 9. prema kojemu porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona za poslove u nizu u okviru izvoznih transakcija u slučaju kada porezni obveznik isporučuje već izvozno ocarinjena dobra drugom poreznom obvezniku, a ta će se dobra izravno otpremiti kupcu izvan Europske unije.

U članku 150. st. 4. Pravilnika o PDV-u navedeno je da se poreznim obveznikom iz članka 75. stavka 1. točke 6. i članka 75. stavka 2. Zakona koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije ili u trećoj zemlji neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište te, neovisno o tome ima li ili nema dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.

Zaključno, u članku 173. stavku 4. propisano je da se tromjesečni porezni obveznici mogu odlučiti za podnošenje mjesečnih PDV prijava najkasnije do 15. siječnja tekuće godine..

Natrag na novosti