17.2.2017.

OBRTNICI - ROK ZA PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2016. GODINU ISTJEČE 28. VELJAČE 2017. GODINE. GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA ZA 2016. GODINU PREDAJE SE NA OBRASCU DOH

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga) godišnju poreznu prijavu za 2016. g. predaju se na obrascu DOH, odnosno na obrascu DOH-Z za poduzetnike koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu.

Obrazac DOH-Z predaje se najkasnije do 31. siječnja 2017., a rok za podnošenje porezne prijave za 2016. godinu na Obrascu DOH istječe 28. veljače 2017. godine.

Za prijavu poreza na dohodak za 2016. godinu primjenjuju se odredbe "starih" propisa, odnosno Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Na kraju godine potrebno je zaključiti knjigu primitaka i izdataka, a to zapravo znači da treba sve proknjižene primitke i izdatke za 2016. godinu u pojedinim stupcima knjige zbrojiti. Zbroj stupca «9» je iznos ukupno ostvarenih primitka, a zbroj stupca «15» je iznos ukupno porezno priznatih izdataka, što uključuje i prethodno proknjiženu amortizaciju. Razlika tako utvrđenih primitaka i izdataka čini dohodak ostvaren u 2016. godini. Zbrojeni podaci upisuju se u poreznu prijavu i iskazuju u izvatku iz poslovnih knjiga, koji se prilaže poreznoj prijavi na Obrascu P-PPI. Međutim, ostvareni dohodak nije istovremeno i osnovica za plaćanje poreza, jer su poreznim propisima predviđene razne porezne olakšice i umanjenja porezne osnovice.

Sukladno članku 6. stavak.3. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od samostalne djelatnosti koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, smanjuje se za sljedeće svote:
1. za iznos plaća novozaposlenih osoba iz članka 56. stavka 1. Zakona,
2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,
3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj iz članka 57. stavka 1. Zakona,
4. za preneseni gubitak iz članka 35. Zakona, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka, koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

Korištenjem smanjenja dohotka od samostalne djelatnosti za navedene olakšice, može se utvrditi gubitak, odnosno na toj osnovi može se povećati gubitak nastao u tekućem poreznom razdoblju.

Uz godišnji obračun i prijavu poreza na dohodak, porezni obveznici obrtnici i slobodna zanimanja najkasnije do 28. veljače 2017. godine podnose za prethodnu godinu i slijedeće obračune:
1. Konačan obračun članarine turističkim zajednicama na Obrascu TZ
2. Obračun spomeničke rente na Obrascu SR
3. Obračun komorskog doprinosa na Obrascu KD

Natrag na novosti