8.2.2017.

OBRAZAC PD-IPO - IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA PRVI SE PUT DOSTAVLJA UZ PD OBRAZAC ZA 2016. GODINU ODNOSNO ZA POREZNA RAZDOBLJA KOJA POČINJU TEĆI OD 1.1.2016. ROK ZA PREDAJU JE DO 30. TRAVNJA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU

U obrazac PD-IPO popunjavaju se podaci o vrijednostima poslova s povezanim osobama. Konkretno u obrazac se unose iznosi potraživanja i obveza po osnovi zajmova, te potraživanja i obveze po osnovi isporuka dobara i usluga. Ono što je zanimljivo jest da će se u obrazac biti potrebno posebno naznačiti ukoliko porezni obveznik ili povezana osoba ostvaruje ili ima pravo na porezni gubitak.

Osim navedenog, predmetni obrazac sadrži i podatke o stanju potraživanja/obveza po zajmovima i isporukama na prvi i zadnji dan poreznog razdoblja, datumima nastanka potraživanja/obveza. Dodatno, kod poslova zajmova, potrebno je unijeti podatke o kamatnoj stopi, potraživanjima i obvezama za kamate nastalim tijekom poreznog razdoblja, visinu kapitala zajmodavca u povezanom društvu i slično. Kod poslova robe i usluga potrebno je razdvojiti da li se radi o robi ili uslugama.

Povezanim osobama smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona o porezu na dobit: - osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Povezanim osobama smatraju se i osobe iz čl. 41. OPZ-a:
(1) Povezane osobe, u smislu ovoga Zakona, su osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima
2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge 3. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole iz točke 1. ovoga stavka ili značajan utjecaj iz točke 2. ovoga stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje.

(2) Smatra se da postoji odnos povezanih osoba iz ovoga članka i između poreznog dužnika i: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

Iz Obrasca PDIPO Porezna uprava će imati uvid o načinu financiranja poreznih obveznika te o tome koliko se prihoda i rashoda stvara između povezanih osoba rezidenata i nerezidenata u odnosu na transakcije na tržištu.

Više o obrascu u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit Članak 47.b

Natrag na novosti