23.1.2017.

POPUNJAVANJE NALOGA ZA UPLATU POREZA NA PROMET NEKRETNINA OD 1.1.2017.

Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" 115/2016) koji je stupio na snagu 1.1.2017. propisano je da prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini (Narodne novine 118/2016.), u okviru računa gradskih/općinskih proračuna, otvorena je nova brojčana oznaka vrste prihoda– 1783 – porez na promet nekretnina na koju se od 1.1.2017. uplaćuju obveze po toj osnovi.

Skrećemo pozornost, da je za provedbu naloga u platnom prometu važno da se na nalogu za uplatu poreza na promet nekretnina, bilo da se uplaćuju obveze za 2017. ili dugovi iz ranijih razdoblja, pravilno popune svi potrebni podaci:
Primatelj: Porez na promet nekretnina – grad/općina na čijem području se nalazi nekretnina
IBAN primatelja: Pripadajući račun proračuna grada/općine (račun vrste '18') na čijem području se nalazi nekretnina
Model: HR68
Poziv na broj primatelja: 1783 – OIB poreznog obveznika

U slučaju da porezni obveznici plaćaju obvezu poreza na promet nekretnina iz inozemstva, za provođenje uplate i pravilan raspored sredstava, uz podatke o računu (IBAN primatelja), modelu i pozivu na broj primatelja potrebno je navesti i podatke o nazivu i adresi banke te SWIFT code banke (BIC) u kojoj je otvoren žiroračun proračuna grada/općine na koji se uplaćuje porez na promet nekretnina.

Natrag na novosti