5.1.2017.

OBRTNICI PAUŠALISTI ROK ZA DOSTAVU OBRASCA PO-SD JE DO 15. SIJEČNJA 2017. GODINE – NOVOSTI - OD 2017 GODINE POREZNI OBVEZNICI KOJI DOHODAK UTVRĐUJU U PAUŠALNOM IZNOSU MOGU POSTATI I OBRTNICI KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU I TRGOVAČKU DJELATNOST

Obrtnici koji su u 2016. godini porez na dohodak plaćali u paušalnom iznosu (paušalisti) moraju zaključivanje poslovne godine izvršiti najkasnije do 15. siječnja 2017., odnosno predati Poreznoj upravi popunjeno izvješće o dohotku i plaćenom porezu na Obrascu PO-SD.

Od 2017. godine porezni obveznici koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu mogu postati i obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, što do sada nije bilo moguće. Za nove obveznike koji tek počinju s obavljanjem djelatnosti, prijava u registar poreznih obveznika mora se podnijeti u roku osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti. Kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka prijava se vrši do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. To znači da svi obrtnici „dohodaši“ koji su do sada vodili poslovne knjige, a žele preći na paušalno oporezivanje dohotka trebaju se prijaviti u nadležni ured Porezne uprave do 15. siječnja 2017. godine. Porezni obveznik koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka obvezan je uz prijavu na Obrascu RPO i Prilog A dostaviti:
1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka – Obrazac KPI u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak,
2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu.

U tom slučaju porezni obveznik obvezan je postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, a to znači utvrditi primitke i izdatke za porezno razdoblje iz kojeg je prešao na utvrđivanje paušalnog poreza.

Prema novom Zakonu i Pravilniku, uvjeti za poreznog obveznika s paušalnim oporezivanjem su:
- da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i
- da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Za 2016. godinu taj iznos je 230.000,00 kuna

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti objavljen je u Narodnim novinama broj 1/2017

Natrag na novosti