1.1.2016.

Primjena izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak - Uveden 2poseban postupak" utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Uveden je tzv. „poseban postupak“ utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, koji će se prvi put primijeniti u 2016. za 2015. godinu.
- Posebnim se postupkom smatra postupak čijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godišnja porezna prijava, uz propisana izuzeća, neće više imati obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, već će Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja obaviti godišnji obračun i poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto će učiniti i za porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak.
- Međutim, porezni se postupak neće primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

Porezni obveznici mogu putem aplikacije e-Građani provjeriti je li isplatitelj / poslodavac predao sva izvješća na obrascu JOPPD za sve isplate dohotka u tijeku poreznog razdoblja.

POREZNI OBVEZNICI KOJI I DALJE MOGU (MORAJU) PODNIJETI POREZNE PRIJAVE:

- NAJKASNIJE DO KRAJA VELJAČE TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU, NA OBRASCU ZPP-DOH, KOJI JE SASTAVNI DIO NOVIH IZMJENA PRAVILNIKA I KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI POREZNE UPRAVE U DIJELU „OBRASCI“.
- UZ TAJ OBRAZAC MORAJU PODNIJETI I VJERODOSTOJNE ISPRAVE, KOJIMA ĆE DOKAZATI SVE NAVEDENO U PRIJAVI, A KOJE SU PODNOSILI I UZ GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU, U SKLADU S ČL. 67.1 I 89.2 PRAVILNIKA.

1. POREZNU PRIJAVI MOGU PODNIJETI POREZNI OBVEZNICI KOJI ŽELE ISKORISTITI PRAVO NA POREZNE OLAKŠICE, I TO:
a. dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
b. dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ ili djece)
c. uvećani dio osobnog odbitka po osnovi prebivališta na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja prema posebnom propisu i području Grada, Vukovara, a za koje podatci nisu upisani na poreznoj kartici
d. dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

2. POREZNU PRIJAVU PODNOSE POREZNI OBVEZNICI KOJI OSTVARE DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI IZ ČL. 18. ZAKONA I DJELATNOSTI PO OSNOVI KOJIH SE DOHODAK UTVRĐUJE I OPOREZUJE KAO DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI PREMA ČL.19. - 24. ZAKONA (OBRTNICI, SLOBODNA ZANIMANJA I OSTALI OBVEZNICI KOJI DOHODAK UTVRĐUJU NA TEMELJU POSLOVNIH KNJIGA) 3. POREZNU PRIJAVU PODNOSE POREZNI OBVEZNICI - ČLANOVI POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI KOJI OSTVARE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA PO OSNOVI RADA NA BRODU U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI, A KOJI SU REZIDENTI, U SKLADU S ČL. 85. ST. 1. T. 6. PRAVILNIKA (POMORCI)

4. PRIJAVU POREZA PODNOSE I POREZNI OBVEZNIKI ZA KOJE POREZNA UPRAVA NE RASPOLAŽE PODATCIMA O NJIHOVOM OSTVARENOM DOHOTKU U POREZNOM RAZDOBLJU, ODNOSNO POREZNE OBVEZNIKE KOJI SU U POREZNOM RAZDOBLJU OSTVARILI OPOREZIV DOHODAK O KOJEM POSLODAVAC, ISPLATITELJ PRIMITKA ILI SAM POREZNI OBVEZNIK NIJE IZVIJESTIO POREZNU UPRAVU U PROPISANOM ROKU NA PROPISANOM IZVJEŠĆU.

Porezna uprava je na svojim stranicama objavila kratku uputu o načinju podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za proteklu godinu.

Brošuru besplatno preuzmite ovdje

Natrag na novosti