1.1.2016.

Primjenjuje se novi Zakon o računovodstvu (u nastavku ZOR)

1. Poduzetnici su razvrstani na temelju iznosa ukupne aktive, iznosa prihoda i prosječnog broja radnika tijekom poslovne godine, na mikro (novost), male, srednje i velike poduzetnike. Izmijenjeni su i uvjeti za razvrstavanje poduzetnika na male, srednje i velike poduzetnike. Uvedeno je razvrstavanje grupa poduzetnika.

2. Uređena je definicija knjigovodstvenih isprava, sadržaj, sastavljanje i čuvanje. Između ostalog u čl. 9. st. 5. ZOR-a navedeno je da je poduzetnik obvezan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet. To znači da poduzetnik treba imenovati likvidatora knjigovodstvenih isprava. Likvidator je osoba koju imenuje poduzetnik, a koja ima zadatak provjeravati ispravnosti i potpunost knjigovodstvenih isprava. Imenovanje likvidatora i njegove obveze trebaju biti navedene u pisanom obliku, a to je najčešće predmet odluke direktora društva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika.

Od 1. siječnja 2016. knjigovodstvena isprava mora imati naziv izdavatelja, sjedište ili adresu te naziv primatelja, sjedište ili adresu, a račun ne treba sadržavati niti pečat, niti potpis, već samo ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje (uz ostale elemente prema poreznim propisima).

Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorni pisani dokument, na nositelju elektroničkog zapisa.

3. Zakon uređuje godišnje izvješće, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, konsolidaciju godišnjih financijskih izvještaja, konsolidirano godišnje izvješće, izuzeća od konsolidacije i propisuje se obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, godišnjih izvješća i konsolidiranih godišnjih izvješća te drugih financijskih informacija na hrvatskom jeziku i da se iznosi se izražavaju u kunama. Pored navedenoga, očekuje se usklađenje niza pravilnika vezano uz strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, način vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja i vrste i visine naknade Financijskoj agenciji te oblik i sadržaj dodatnih podataka GFI-a za statističke potrebe.
Predsjednik uprave i svi članove uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika potpisuju godišnje financijske izvještaje. Iznimno, ako nema uprave, odnosno izvršnih direktora godišnje financijske izvještaje potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Link na zakon.

Natrag na novosti