1.1.2016.

Poslodavci koji zapošljavaju do 3 osobe trebaju koristiti nove tiskanice prijava

U Nar. nov., br. 125/15 od 18. studenoga 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je stupio na snagu 26. studenoga 2015., a tiskanice iz Pravilnika se primjenjuju od 1. siječnja 2016. godine.

Link na tiskanice.

Prema dodanom st. 7. u čl. 7. Pravilnika, poslodavac pravna i fizička osoba može za radnika uspostaviti Zavodu Prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) i Prijavu o prestanku osiguranja (obrazac eM-2P), s datumom prestanka svojstva osiguranika koji prethodi datumu priznanja svojstva osiguranika evidentiranog u Zavodu kod sljedećeg obveznika - poslodavca sa kojim je osiguranik - radnik tijekom trajanja prethodnog radnog odnosa s punim radnim vremenom zasnovao novi radni odnos, te se tada smatra da je prijava o prestanku osiguranja podnesena u roku propisanom u ZOMO-u.

Isto tako, kada ovlaštena osoba Zavoda odbije e-prijavu, obveznik je dužan otkloniti nedostatke i dostaviti novu e-prijavu u zakonom propisanom roku od 24 sata od dana obrade odbijene e-prijave u Zavodu, te će se tada kao datum primanja e-prijave računati datum primanja odbijene e-prijave. Ako obveznik nije Zavodu dostavio novu e-prijavu u ovom roku, smatra se da prijava nije podnesena u roku propisanom u ZOMO-u.

Natrag na novosti