29.2.2016.

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2015. je 29. veljače 2016.

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07, 54/13 i 121/14, odnosno od 1. siječnja 2016. Narodne novine 78/15), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost. Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona.

Izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15). Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2015. je 29. veljače 2016., ponedjeljak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacije, neprofitne organizacije (osim političkih stranaka), ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju. Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje objavljuju se na web stranici Ministarstva financija i FINE .

Prema odredbi članka 9. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:
- vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kn i
- godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kn godišnje.

Navedena odluka se donosi u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava prethodno opisane uvjete, odnosno do opoziva.

Detaljnije upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva financija

Natrag na novosti