20.2.2016.

Rok za dostavu Obrasca OPZ-STAT-1 je 20.2.2016. godine

Prvo statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini – Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici su dužni dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 20. veljače 2016. Godine, sastavlja se sa stanjem dospjelih a neplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine.

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

Obrazac OPZ-STAT-1 sadrži podatke o danu, mjesecu i godini na koju se izvješće odnosi i danu mjesecu i godini do kojega računi nisu naplaćeni, poreznom obvezniku/podnositelju izvješća, dospjelim a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama Zakona o PDV-u i OPZ-u, datumu i mjestu sastavljanja statističkog izvješća te ime i prezime osobe koja je sastavila statistički izvještaj. Obrazac OPZ-STAT-1 potpisuje odgovorna osoba podnositelja statističkog izvješća, koja naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka. Obrazac OPZ-STAT-1 ne predaje se Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Statističko izvješće o činjenicama bitnim za oporezivanje sastoji se od izvješća o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima a obveznici sastavljanja istog su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela a nenaplaćena potraživanja koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima smatraju se potraživanja temeljem dospjelih a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u i potraživanja temeljem dospjelih a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama OPZ-a.

O dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima, obveznici su dužni, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6. godina.

Statistička izvješća dostavljaju se na obrascu „Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima“ - Obrazac OPZ-STAT-1 koji se dostavlja Poreznoj upravi korištenjem sustava ePorezna i to:
1. Navedena odluka se donosi u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava prethodno opisane uvjete, odnosno do opoziva.
1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Natrag na novosti