31.3.2016.

Financijski izvještaji i podaci za statističke potrebe za 2015. godinu - rok predaje

U skladu sa čl. 21. starog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07-121/14; nadalje ZOR) primjenjivog za financijske izvještaje za godinu koja je završila 31.12.2015. godine, poduzetnici iz čl. 2. st. 2. ZOR-a (trgovačko društvo i trgovac pojedinac te njihove poslovne jedinice sa sjedištem u stranoj državi) te druge pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit (čl. 2. st. 3 ZOR-a), dužni su do 31. ožujka 2016. godine za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

Oblik i sadržaj dodatnih podataka propisani su Pravilnikom o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 148/10), a iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu.

Obrasce za predaju standardne dokumentacije, tj. GFI obrasce i obrazac dodatnih podataka za statističke i druge potrebe te upute za njihovo popunjavanje Fina objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Obrasci (ukoliko se koristi Excel format) sadrže ugrađene kontrole, a moguće ih je predati putem interneta korištenjem Fininih digitalnih certifikata ili u papirnom obliku.
Potrebno je predati sljedeće standardne dokumente: bilancu (Obrazac POD-BIL), račun dobitka i gubitka, s time da poduzetnici koji primjenjuju MSFI-e ispunjavaju i Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Obrazac POD-RDG) i dodatne podatke (Obrazac POD-DOP) za 2015. godinu,. Također, potrebno je priložiti i referentnu stranicu.

Predaja godišnjih financijskih izvještaja samo za statističke potrebe (oznaka 1) se ne naplaćuje, a Fina na zahtjev izdaje potvrdu primitka dokumentacije.

Mogu se predati i kompletna financijska izvješća za statistiku i za javnu objavu (oznaka 3). Ako se predaju financijska izvješća s oznakom 3 tada se moraju predati kompletna financijska izvješća kao da su za javnu objavu. Naknada za uslugu javne objavu se naplaćuje prema cjeniku objavljenom na stranicama Fine.

Natrag na novosti