31.3.2016.

Vrijednosno usklađenje kupaca i otpis potraživanja

Prije zaključka godine poduzeća i predaje financijskih izvještaja vrlo je bitno imati točan uvid u potraživanja od kupaca kako bi se moglo provesti odgovarajuće vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja. Vrijednosno usklađenje kupaca ili otpis potraživanja su vrlo bitni prilikom izrade prijave poreza na dobit s obzirom da mogu umanjiti ili uvećati poreznu osnovicu. Vrijednost potraživanja se može umanjiti ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga pažnjom dobrog gospodarstvenika. Objektivni dokazi da je vrijednost potraživanja umanjena su nepoštivanje potpisanog ugovora, nepodmirenje obveze dužnika, financijske teškoće dužnika, mogućnost da dužnik pokrene stečajni postupak ili predstečajnu nagodbu. Otpis potraživanja od kupaca u pravilu utječe na povećanje rashoda. Ukoliko postoji vjerojatnost da će se potraživanje naplatiti na temelju utuženja, prijave u stečajnu masu i sl. , vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca će se provesti na kontima 1290 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca, a protustavku evidentirati na trošku 445 – Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja. Ako ne postoji vjerojatnost naplate potraživanja, odnosno kada se sa sigurnošću procjeni da se potraživanje ne može naplatiti (potraživanje je zastarjelo, a nije utuženo, kupac je likvidan i sl.) tada je potrebno provesti izravan otpis potraživanja od kupaca na kontima 120 – Potraživanja od kupaca, a protustavka je konto 4811 – Izravan otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca koja nisu vrijednosno usklađena.

Za položaj troškova s osnove vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca vrijedi:
POREZNO PRIZNATI RASHODI
• Proteklo je više od 60 dana od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave
Oblik i sadržaj dodatnih podataka propisani su Pravilnikom o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 148/10), a iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu.
• Od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 3 godine, a potraživanja su prije nastupa zastare utužena, ili se vodi ovršni postupak, ili su prijavljena u stečajnom postupku odnosno postignuta je nagodba u postupku sanacije ili stečaja
• Vrijednosno usklađenje po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca, odnosno otpis, je u visini otpisane svote u skladu s provedenom nagodbom i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
• Potraživanja koja u svakom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 Kn po pojedinom računu i po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba.

POREZNO NEPRIZNATI RASHODI
• Od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja nije proteklo više od 60 dana
• Od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja je proteklo više od 3 godine i nije postupano pažnjom dobrog gospodarstvenika. Izuzetak su potraživanja koja u svakom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 Kn po pojedinom računu i po pojedinom dužniku koji nije fizička osoba. Ova potraživanja se mogu otpisati i priznati kao porezno priznati rashod kao što je i gore navedeno.

UVJETNO POREZNO PRIZNATI TROŠAK
• Ako je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a manje od 3 godine i potraživanje nije naplaćeno 15 dana prije predaje PD obrasca uz uvjet da se potraživanje do nastupa zastare ne utuži, ne prijavi u stečajnom postupku, ne postigne se nagodba u stečajnom postupku ili sanaciji, potrebno je uključiti svotu koja je u prijašnjim godinama bila priznati trošak, u povećanje porezne osnovice u obrascu PD

Potraživanja od kupaca u većini društava predstavlja značajan dio ukupne imovine stoga je i važno u kojoj se vrijednosti prikazuju u financijskim izvještajima. Svakako bi svaka odgovorna osoba u računovodstvu trebala pratiti potraživanja prema starosnim razdobljima odnosno kada određeno potraživanje zastarijeva kako bi mogla na odgovarajući način upravljati njima.

Natrag na novosti