30.4.2016.

ROK ZA PODNOŠENJE PD OBRASCA ZA 2015 GODINU

Porezna prijava prema kojoj se utvrđuje porezna osnovica i obavlja obračun poreza na dobit za 2015., podnosi se u jednom primjerku nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu za pravne osobe te prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe, ako su na vlastiti zahtjev ili po sili Zakona, postale obveznicima plaćanja poreza na dobitak.

Porezno razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak je kalendarska 2015. godina, a propisani rok za podnošenje PD Obrasca je najkasnije 4 mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Međutim, kako je zadnji dan travnja 2016. neradni dan, to se rok za podnošenje PD obrasca za 2015. pomiče do prvog sjedećeg radnog dana, a to je 02. svibnja 2016. Oblikovanje tih pričuva nije ograničeno, što znači da se trebaju oblikovati sve dok društvo posluje kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Drugim riječima, u tome dijelu nema ograničenja čak i ako te pričuve dosegnu 20.000,00 kn, pri čemu se j.d.o.o. može i ne mora preoblikovati u d.o.o.

Prema navedenom, krajnji rok za podnošenje PD Obrasca za 2015. ističe 02. svibnja 2016. osim iznimno za one porezne obveznike kojima je na temelju vlastitog zahtjeva PU donijela rješenje po kojem porezno razdoblje nije jednako kalendarskoj godini.
Međutim, u tom slučaju kada se poslovna i kalendarska godina razlikuju, porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci, a porezni obveznik izabrano porezno razdoblje ne može mijenjati 3 godine. No, u opravdanim slučajevima, kao što su cjelovita promjena djelatnosti te značajno izmijenjeni uvjeti (više od 50%) zbog kojih je porezni obveznik promijenio način oporezivanja, a temeljem pisanog zahtjeva poreznog obveznika, taj rok može biti i kraći, o čemu PU donosi rješenje.
Porezni obveznici kojima je promijenjeno porezno razdoblje, obvezni su podnijeti poreznu prijavu u skladu s dobivenim rješenjem, a najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobitak. (Npr. porezni obveznici kojima porezno razdoblje počinje 1. travnja 2015. a završava 31. ožujka 2016. obvezni su predati PD Obrazac sa svim propisanim prilozima najkasnije do kraja srpnja 2016.).

Prema čl. 29. st. 3. Zakona, razdoblje utvrđivanja poreza na dobitak može biti i dio poslovne godine i to u slučajevima:
• ako je poduzetnik registriran i započeo s djelatnošću u tijeku godine,
• ako je poduzetnik premještao sjedište ili upravljanje poslovima iz inozemstva u tuzemstvo i obrnuto,
• ako je tijekom poslovne godine otvoren ili okončan postupak stečaja ili likvidacije, ili
• ako je tijekom godine došlo do statusnih promjena – spajanja, pripajanja ili podjele trgovačkog društva (razdvajanje i odvajanje).

Porezni obveznici koji su imali statusne promjene spajanja, pripajanja ili podjele u poreznom razdoblju, PU dostavljaju Obrazac PD i financijska izvješća s nadnevkom koji prethodi nadnevku nastanka statusne promjene, ugovore o statusnoj promjeni te rješenje o upisu statusne promjene u trgovački registar.

Porezni obveznici koji nakon registracije u trgovačkom registru nisu obavljali poduzetničku djelatnost te nisu imali evidentiranog prometa na žiro računu niti evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama, (npr. povećanje imovine nabavom, zaprimanje ulaznih računa dobavljača, osim prometa koji se odnosi na uplatu ili unos temeljnog kapitala), nisu obvezni dostaviti poreznu prijavu za 2015, već u nadležnu ispostavu PU prema svom sjedištu dostavljaju pisanu izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost.
Iznimno, porezni obveznici koji nisu obavljali poduzetničku djelatnost tijekom 2015., ali su djelatnost obavljali u prethodnim godinama (npr. 2014, 2013. i ranijim godinama), ne mogu dostaviti izjavu, već su obvezni podnijeti PD Obrazac za 2015. sa svim potrebnim prilozima.

Obveznici poreza na dobit obvezni su voditi poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07. i 134/15.), te sastaviti propisana godišnja financijska izvješća. Uz prijavu poreza na dobit na Obrascu PD, porezni obveznici su dužni u nadležnu ispostavu PU dostaviti:
► financijska izvješća - Bilanca na Obrascu POD-BIL, te Račun dobiti i gubitka na Obrascu POD-RDG, ako nisu dostavljeni u propisanim rokovima FINI. Člankom 46. st. 5. Pravilnika propisano je da ako su financijska izvješća - Bilanca te Račun dobiti i gubitka, dostavljeni u propisanim rokovima FINI radi statističkih i drugih potreba prema posebnim propisima, smatraju se dostavljenima uz prijavu poreza na dobitak. Ali, PU može zatražiti i naknadnu dostavu istih priloga, neovisno o tome što su oni već dostavljeni FINI, ako u vođenju poreznog postupka a prije potvrde konačnog obračuna poslovanja ocijeni da je to potrebno. Međutim, ako su porezni obveznici dostavili prijavu poreza na dobit u PU prije predaje Bilance i Računa dobiti i gubitka FINI, tada su obvezni uz PD Obrazac dostaviti i Bilancu i Račun dobiti i gubitka, pri čemu podaci dostavljeni FINI i u slučaju dostavljanja PU moraju biti istovjetni i potpuni.
►Obrazac TZ za obračun članarine turističkoj zajednici prema Zakonu o članarinama turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08. i 110/15.),
►Obrazac KD za obračun komorskog doprinosa prema Odluci o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstven sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br., 6/14.),
►Obrazac SR za obračun spomeničke rente ako su podnositelji ujedno i obveznici plaćanja indirektne spomeničke rente temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99 do 152/14.),
► izjavu o načinu korištenja više plaćenog poreza ako je u vidu predujmova uplaćeno više poreza nego što je utvrđeno konačnim obračunom,
► početnu bilanca na dan 1. siječnja 2015. ako su fizičke osobe postale obveznicima plaćanja poreza na dobitak od 1. siječnja 2015., i to dobrovoljno ili po „sili“ zakona uz ispunjenje propisanih uvjeta,
►pregled neiskorištenih prava na prijenos poreznog gubitka prema godinama nastanka gubitka,
► pregled podataka za sredstvo odnosno imovinu za 2015. → vrsta sredstva/imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod od korištenja te imovine/sredstva, obračunana amortizacija u poreznom razdoblju, nastali troškovi u vezi korištenja, ako su u dugotrajnoj imovini poreznog obveznika evidentirana plovila, zrakoplovi, apartmani i kuće za odmor, a radi kontrole ostvarenog prihoda najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti po osnovi korištenja plovila i zrakoplova te 5% nabavne vrijednosti po osnovi korištenja apartmana i kuća za odmor kao i kontrole prihoda najmanje u visini najma po osnovi korištenja navedene imovine na temelju poslovnog najma,
► odluku o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za koje se podnosi PD Obrazac, uključivo i dobit koja se reinvestira, te stanje kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljenog kapitala reinvestiranom dobiti,
► u slučaju statusnih promjena – bilancu i Račun dobiti i gubitka s danom koji prethodi nadnevku nastanka statusne promjene, rješenje o upisu statusne promjene u trgovački registar te ugovor o statusnoj promjeni,
►evidenciju o isplaćenim predujmovima dobiti, ako porezni obveznik isplaćuje predujam dobiti tijekom poreznog razdoblja, do svote koju pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka,
► poseban obračun za korištenje olakšica oslobođenja, povlastica i državnih potpora, kao i drugu dokumentaciju a po posebnom zahtjevu PU (bruto bilanca i drugo). Porezni obveznici mogu Obrazac PD za 2015. predati:
► neposredno referentu u nadležnoj ili nenadležnoj ispostavi PU,
►dostaviti poštom kao preporučenu pošiljku, te
►obvezno elektroničkim putem koristeći sustav ePorezna, ako su poduzetnici sukladno čl. 35.st.3. Zakona prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike. Elektroničkim putem PD Obrazac podnose i svi poduzetnici koji su upisani u registar obveznika PDV-a po sili zakona ili dobrovoljno.

Međutim, protiv poreznih obveznika od kojih su zaprimljene porezne prijave izvan roka a za koje ne postoji opravdanje za kašnjenje, pokrenut će se prekršajni postupak.

Poreznim obveznicima koji nisu podnijeli PD Obrazac do 02. svibnja 2016., a koji su tijekom 2015. na svojim računima u poslovnim bankama imali dugovni ili potražni promet veći od 1.000,00 kn ili su u PU u registru poreznih obveznika obilježeni kao obveznici plaćanja poreza na dobitak, ili su barem jedan dio 2015. bili aktivni, ispostave PU će tijekom mjeseca lipnja 2016. uputiti poziv da podnesu poreznu prijavu.

Ako obveznik poreza na dobitak koji je bio dužan podnijeti poreznu prijavu, istu ne dostavi niti nakon primljenog poziva, pokreće se postupak prema kojem će PU poreznu osnovicu utvrditi procjenom, te će Odjelu za nadzor uputiti zahtjev za provođenje eksterne kontrole poslovanja, a radi utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja.

Natrag na novosti