30.4.2016.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2015.GODINU I SMANJENJE OSNOVICE POREZA NA DOBIT

Zakonom o porezu na dobit je propisano da se porezna osnovica smanjuje za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice sukladno posebnim propisima.

Pravilnikom o porezu na dobit je propisano da se osnovica poreza na dobit može smanjiti za svotu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu u visini i na način propisan u Zakonu o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu.

Zahvaljujući ovoj potpori trošak za obrazovanja priznaje se dva puta (u smislu smanjenja porezne obveze). Prvi puta kao redovni trošak koji umanjuje dobit, a drugi puta u vidu potpore prilikom sastavljanja PD obrasca jer poduzetnici imaju mogućnost ovu državnu potporu iskoristiti kao dodatno umanjenje porezne osnovice u godišnjem obračunu poreza na dobit.

Opravdane troškove obrazovanja zaposlenika čine naknade za prisustvovanje seminarima te stručna literatura u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu.
Ako se opće obrazovanje i izobrazba te posebno obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika, u troškove se uključuju i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova i troškovi dnevnica, i to u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.
Prilikom izračuna potrebno je uzeti u obzir dva kriterija, vrstu edukacije i veličinu poduzetnika. Razlikujemo opće i posebno obrazovanje i izobrazbu.

Opće obrazovanje poboljšava mogućnost radnika za zapošljavanje jer nije neposredno primjenjivo samo u poslovanju trenutnog poslovanja nego je prenosivo na druga radna područja. Za razliku od navedenog, posebno obrazovanje i izobrazba su neposredno namijenjeni trenutnom ili nekom budućem radnom mjestu zaposlenika kod sadašnjeg poslodavca koji je ujedno i korisnik porezne olakšice.
Opravdani troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog obrazovanja i izobrazbe priznaju se samo za radnike korisnika državne potpore i moraju biti u svezi s djelatnošću korisnika državne potpore.

Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, kao posebnim propisom, propisani su uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika u obliku poreznih olakšica kod utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit za obračunsko razdoblje u kojemu su poreznom obvezniku ovi troškovi nastali. Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit mora biti u skladu s propisanom gornjom granicom potpore male vrijednosti sukladno Zakonu o državnim potporama i Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti. Korisnici državne potpore za obrazovanje i izobrazbu su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu robe i usluga, odnosno poduzetnici razvrstani sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Veličina obveznika prema kriterijima Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva utvrđena je za mikro, male i srednje subjekte.

• Mikro subjekt - prosječno godišnje ima zaposleno manje od 10. radnika, a prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

• Mali subjekt - prosječno godišnje imaj zaposleno manje od 50. radnika, a prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

• Srednji subjekt - prosječno godišnje ima zaposleno više od 50. radnika, a prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti više od 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti više od 10.000.000,00 eura.
Iznimno, porezni obveznici koji nisu obavljali poduzetničku djelatnost tijekom 2015., ali su djelatnost obavljali u prethodnim godinama (npr. 2014, 2013. i ranijim godinama), ne mogu dostaviti izjavu, već su obvezni podnijeti PD Obrazac za 2015. sa svim potrebnim prilozima.

Kao korisnici državne potpore, porezni obveznici koji se smatraju mikro i malim poduzetnicima, mogu osnovicu poreza na dobit umanjiti za 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika. Poduzetnici koji se smatraju srednjim mogu osnovicu poreza na dobit umanjiti za 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika. Za posebno obrazovanje i izobrazbu radnika, porezni obveznici koji se smatraju mikro ili malim poduzetnicima mogu osnovicu poreza na dobit umanjiti za 45% opravdanih troškova dok oni koji se smatraju srednjim poduzetnicima osnovicu poreza na dobit mogu umanjiti za 35% opravdanih troškova. Poduzetnici koji se smatraju velikim poduzetnicima, mogu osnovicu poreza na dobit umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Korisnici državne potpore mogu smanjenje porezne osnovice poreza na dobit dodatno uvećati za 10. postotnih bodova u slučaju općeg kao i posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju, uz ispunjenje propisanih uvjeta. Korisnici državne potpore koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza mogu osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće ili posebno obrazovanje i izobrazbu, uz ispunjenje propisanih uvjeta.

Natrag na novosti