xx.xx.2016.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Dana 23.06.2016. godine, na 28. sjednici, Vlada je predložila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Podsjećamo, Novi Zakon o računovodstvu trebao je u cijelosti stupiti na snagu dana 1.siječnja 2016. godine no to nije u cijelosti realizirano, odnosno donošenje i provedba nekih aspekata Zakona prolongirano je.

Novi Zakon o računovodstvu koji je stupio na snagu, bitan je propis koji se reflektira na poslovne knjige poduzetnika. Veliki je broj novosti s kojima poduzetnici moraju biti upoznati kako bi izbjegli nepravilnosti u poslovnim knjigama, te eventualno nepotrebno kažnjavanje. Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu donijela je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Uredba je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 134/15. a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Uredbom se propisuju slijedeće izmjene i dopune Zakona o Računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/2015):
1. Brišu se odredbe da knjigovodstvene isprave moraju sadržavati:

• potpis osobe odgovorne za poslovni događaj (čl. 8. st. 3. t. 6.),
• oznaku konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena, osim ako se takva oznaka ne kreira automatski primjenom softvera (čl. 8. st. 3. t. 7.).

2. Briše se odredba da izvadak za pojedini konto mora za svaku knjiženu promjenu sadržavati identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu (čl. 12. st. 9. t. 6.).

3. Obveza Ministra financija da uskladi propisane pravilnike sa Zakonom o računovodstvu utvrđuje se s danom 31. prosinca 2015. godine.

4. Obveza Odbor za standarde financijskog izvještavanja da donese jedinstveni okvirni kontni plan utvrđuje se s danom 30. lipnja 2016. godine a jedinstveni kontni plan se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

5. Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se odredbe „starog“ Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 109/07,54/13 i 121/14).

6. Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja primjenjuje se na izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016.

7. Na izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se prekršajne odredbe iz „starog“ Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

Nacrt prijedloga Zakona u cijelosti pogledajte na linku.

Tekst nacrta kontnog plana možete pronaći ovdje.

Natrag na novosti