xx.xx.2016.

Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2015.

Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2015. godinu je 30. rujna tekuće godine.

Financijska izvješća za 2015. godinu objavljuju se prema propisima koji su vrijedili u 2015. jer je Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. i 134/15. - Uredba) stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 16. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07. – 121/14.) i čl. 250.b. odnosno 431.b. ZTD-a.

Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI-ja 2 – Konsolidirani financijski izvještaji

Veliki poduzetnici i oni čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnica ili se spremaju za takvo uvrštavanje, prema zahtjevima MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja.

Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. – 144/12.) te Zakonom o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.

1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća 2. Konsolidirana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike 3. Knjigovodstvo ulaganja u ovisna društva 4. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje 5. Načela konsolidacije 6. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća 7. Primjer konsolidacije financijskih izvješća 8. Zaključak

Za potrebe javne objave potrebno je predati: Konsolidiranu bilancu; Konsolidirani račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti sastavni je dio Računa dobiti i gubitka, a obveznici popunjavanja Izvještaja su obveznici primjene MSFI-a); Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku; Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala; Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje; Izvještaj revizora (ako je obveznik revizije); Konsolidirano godišnje izvješće; Odluku o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih izvještaja, ako nije sastavni dio konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja ili konsolidiranog godišnjeg izvješća.

Također, godišnje financijske izvještaje matice potrebno je priložiti konsolidiranim financijskim izvještajima (toč 2.48. HSFI-a).

Natrag na novosti