31.12.2016.

OD 1.1.2017. GODINE NOVI ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

U Narodnim novinama br. 115/2016 od 9. prosinca 2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na promet nekretnina koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine (dalje u tekstu: „Zakon“).

Navedenim Zakonom je, između ostalih izmjena, snižena porezna stopa s 5% na 4%, ukida se oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, te se uvodi novi način podnošenja prijave.
Sukladno navedenom Zakonu predmet oporezivanja je promet nekretnina, odnosno, svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj uz izuzetak stjecanja nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. „Stjecanjem nekretnine“ u smislu navedenog Zakona se smatra kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. „Nekretnine“ u smislu navedenog Zakona mogu biti zemljišta (poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta) i građevine (stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi).

OBVEZNIK POREZA NA PROMET NEKRETNINA JE STJECATELJ NEKRETNINE, ODNOSNO, OBVEZNIK POREZA NA PROMET NEKRETNINA:
1. pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni, i to za vrijednost nekretnine koju stječe. Ako se stječe idealni dio nekretnine, obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno.
2. pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik. Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku, ne plaća se porez po navedenom Zakonu na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva.
3. pri darovanju ili drugom stjecanju nekretnina bez naknade je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade.
4. ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja. Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, koji je ovjerio sudac nadležnog suda ili potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik ili je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, do smrti uzdržavanog.

POREZNA OSNOVICA = tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu.

POREZNA STOPA = 4%.

POREZNA OSLOBOĐENJA PODIJELJENA SU NA:
- 1) opća oslobođenja (taksativno navedeno u čl. 13., kao npr: Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne vlasti, osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina itd),
- 2) oslobođenje pri unosu nekretnine u trgovačko društvo (regulirano u čl. 14. na način da se ne plaća porez na promet nekretnina kada se nekretnine unose u kapital trgovačkog društva niti kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva, te u postupku podjela trgovačkog društva u više trgovačkih društava; ako tijekom poreznog nadzora Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je stečena nekretnina, sukladno prethodno navedenom, utvrđuje se pripadajući porez na promet nekretnina).
- 3) oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade (regulirano u čl. 15. pri čemu porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju: 1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem; 2. pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom; 3. bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose).

NASTANAK POREZNE OBVEZE - POREZNA OBVEZA NASTAJE:
- u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla kojim se stječe nekretnina.
- ako se stječe nekretnina na temelju odluke suda ili drugog tijela, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke.
- ako se odlukom suda utvrđuje pravo vlasništva na nekretnini dosjelošću, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke.
- ako se vlasništvo na nekretnini stječe na temelju zakona, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti odluke suda o odobrenju upisa.
- stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je za stjecanje nekretnine na području Republike Hrvatske potrebna suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa porezna obveza nastaje u trenutku dobivanja te suglasnosti.
- ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora.
- ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja, uz primjenu olakšice iz članka 8. stavka 2. Zakona (porez se umanjuje za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora do smrti uzdržavanog).

PRIJAVA PROMETA NEKRETNINA:
- 1) Javni bilježnik po ovjeri potpisa na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuđenja nekretnine ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, obvezan je jedan primjerak isprave, kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o ortaštvu, ugovor o osnivanju prava građenja i sl.), uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka, dostaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi, elektroničkim putem.
- 2) Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojima se stječe ili mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama, odnosno u službenim evidencijama u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna, prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena.
Dostavom navedenih isprava i odluka iz točke 1.) i 2.) smatra se da je izvršena prijava prometa nekretnina.

NAPLATA POREZA - porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.
POVRAT POREZA - osoba koja plati porez na promet nekretnina, kamate ili troškove prisilne naplate koje nije bila obvezna platiti ima pravo na povrat plaćenih, odnosno više plaćenih iznosa. Plaćeni, odnosno više plaćeni iznos biti će vraćeni osobi od koje su naplaćeni, na njezin zahtjev, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva.

RASKID UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI VOLJOM STRANAKA - prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid, poništenje ili utvrđenje ništetnosti ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.
Više na linku.

Natrag na novosti