31.12.2016.

NOVOSTI OD 1.1.2017. GODINE PROPISANA JE OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA ČLANOVE UPRAVE ILI DIREKTORE KOJI SU UJEDNO I ZAPOSLENICI TOGA DRUŠTVA KOJA ZA PUNO RADNO VRIJEME ZA 2017. GODINU IZNOSI 5.030,35 KN

U sklopu porezne reforme Zakonodavac je u Zakon o Porezu na dohodak ugradio i jednu novu odredbu, koja nije dobila potrebnu medijsku pažnju. Prema sadašnjem zakonskom rješenju, osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge, nemaju propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa, nego se na njih isto kao i za ostale radnike koji nisu u upravljačkim strukturama društva ili zadruge, primjenjuju odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/13).

Prema novom Zakonu minimalna osnovica za puno radno vrijeme iznosi 5.030,35 kuna i primjenjuje se razmjerno broju radnih sati na koji je izvršena prijava na MO. Primjerice, direktoru koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, kod poslodavca kod kojeg je puno radno vrijeme utvrđeno na 40 sati tjedno, minimalna osnovica (plaća) ne može iznositi manje od 2.515,17 kn mjesečno.

Propisana osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave i direktore koji su ujedno i zaposlenici toga društva koja za puno radno vrijeme iznosi za 2017. godinu 5.030,35 kn (7.739 x 0,65) objavljena je u Narodnim novinama br. 115 od 9.12.2016. i stupa na snagu 1. siječnja 2017.
Više na linku.

Natrag na novosti