1.1.2015.

Zakon o porezu na dohodak (izmjene i dopune)

Dopune i izmjene stupaju na snagu 1.1.2015.

Pročišćeni tekst zakona možete pročitati ovdje.- izmijenjeni su porezni razredi pa se porez na dohodak plaća po stopi od 12% na poreznu osnovicu do visine 2.200,00 kuna, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kuna;

- povećava se osnovni osobni odbitak sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna mjesečno, a kod ostvarene mirovine umjesto do dosadašnjih 3.400,00 kuna do 3.800,00 kuna mjesečno;

- povećava se osnovni osobni odbitak za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara sa 3.200.,00 kuna na 3.500,00 kuna mjesečno i za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti sa 2.700,00 kuna na 3.000,00 kuna mjesečno;

- brisane su odredbe da se dohotkom ne smatraju primici od kamata kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, primici od kamata po vrijednosnim papirima i primici od otuđenja financijske imovine;

- brisana je odredba kojom je propisano da se primicima na koje se ne placa porez na dohodak smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu do ukupno 12.000,00 kuna godišnje;

- propisuje se da se porez na dohodak ne plaća na novčanu pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na razliku između primljenih bespovratnih novčanih sredstava za provedbu trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila, stipendije studenata na poslijediplomskim studijima, primitke koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa te na članarine koje za radnike plaća poslodavac temeljem posebnih propisa;

- propisuje se da se poslovnim primicima po osnovi samostalnih djelatnosti smatraju kamate ostvarene od financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika kao i izdaci temeljem amortizacije dugotrajne imovine nabavljene sredstvima državne pomoći, poticaja i potpora;

- obveza plaćanja poreza na dobit na temelju vlastitiog zahtjeva skraćuje se s pet na tri godine;

- propisuje se nova vrsta i način utvrđivanja dohotka po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine odnosno otpada koji se oporezuje stopom od 12% a kojim se ne smatra povratna ambalaža niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša;

- dohodak od od najama ili zakupa nekretnina i pokretnina,iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova utvrđuju temeljem poslovnih knjiga i oni porezni obveznici koji po osnovi obavljenih usluga od te imovine, koje su oslobođene PDV-a, u poreznom razdoblju ostvare ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a;

- dohotkom od kapitala smatraju se i oporezuju stopom od 12% i primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, po vrijednosnim papirima, po danim zajmovima i temeljem podjele prihoda investicijskih fondova i to kamate isplaćene ili pripisane od 1. siječnja 2015. osim zateznih, po sudskim rješenjima, na pozitvno stanje na računima do 05,% godišnje te po ulaganju u obveznice i životno osiguranje;

- dohotkom od kapitala smatraju se i oporezuju stopom od 12% i kapitalni dobici odnosno primici od otuđenja financijske imovine te se propisuje što se smatra i što se ne smatra otuđenjem financijske imovine kao i način utvrđivanja i oslobođenja od oporezivanja dohotka ostvarenog po osnovi kapitalnih dobitaka ostvarenih od 1.siječnja 2016.;

- drugim dohotkom smatra se i primitak utvrđen kao razlika između vrijednosti stečene imovine i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje i oporezuje se stopom od 40% o čemu Porezna uprava izdaje porezno rješenje i po kojoj osnovi nije dopušteno podnijeti godišnju poreznu prijavu;

- propisuje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak čijom primjenom porezni obveznici koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno ili dobrovoljno podnosi porezna prijava, nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave već tu obvezu preuzima Porezna uprava i poreznom obvezniku dostavlja privremeno porezno rješenje, osim u slučaju ostvarenja dohotka od samostalne djelatnosti te kada Porezna uprava ne raspolaže potrebnim podacima i kada porezni obveznik nema obvezu podnošenja porezne prijave a ostvaruje razliku godišnjeg poreza na dohodak za uplatu;

- ukida se izdavanje rješenja Porezne uprave o predujmu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i propisuje se da porezni obveznik placa mjesečni predujam na temelju podataka iz podnesene godišnje porezne prijave.

Natrag na novosti