8.12.2015.

OBRAZAC DONH I ROKOVI ZA DOSTAVU OBRASCA

8. prosinca 2015. godine stupio je na snagu pravilnik kojim se doniranje hrane oslobađa od PDV-a.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost je propisano da se manjak dobara zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja, kala, rastepa, loma i kvara iznad visine utvrđene odlukom Gospodarske i Obrtničke komore, može porezno priznati ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, objavljenim u Narodnim novinama br. 130. od 30. studenog 2015. godine i koji stupa na snagu 8. prosinca 2015. godine, propisana je nova odredba koja ograničava porezno priznanje manjka dobara zbog proteka roka trajanja koja je porezni obveznik nabavio unutar tri mjeseca prije isteka otpisnog roka. Iznimno, ova se odredba ne odnosi na dobra čiji je rok trajanja manji od tri mjeseca kao i na dobra donirana sukladno propisanim uvjetima.

Porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se doniranje odnosno isporuke hrane bez naknade uz kumulativno ostvarenje sljedećih uvjeta:

  • ako porezni obveznik obavlja doniranje hrane u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje kojeg je donio ministar poljoprivrede temeljem Zakona o poljoprivredi i koji je stupio na snagu dana 31. listopada 2015. godine. Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje te sadržaj i način vođenja Registra posrednika. Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja, a donirana hrana za životinje služi za podmirivanje potreba životinja o kojima skrbi krajnji primatelj. Doniranom hranom i hranom za životinje ne smije se trgovati, ali posrednici mogu međusobno preraspodijeliti hranu i hranu za životinje u skladu s potrebama krajnjih primatelja. Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane, a posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina
  • ako je donacija izvršena isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane
  • ako donacija ne premašuje 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane, bez PDV-a. Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda odnosno primitaka te godine

U slučaju elementarnih nepogoda, porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se i doniranje odnosno isporuke hrane bez naknade koje se obave izravno krajnjim primateljima sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje.

Porezni obveznik koji obavlja doniranje odnosno isporuku hrane bez naknade obvezan je dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja, od prvog do posljednjeg dana u mjesecu odnosno od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Podaci se iskazuju u Izvješću o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DONH) a u slučaju ispravka podataka podnosi se novo Izvješće. Iznimno, Obrazac DONH podnosi se za 2015. godinu do 20. lipnja 2016. godine. Porezni obveznici čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu obvezni su do 20. lipnja 2016. godine podnijeti Obrazac DONH za prvih pet mjeseci 2016. godine za svako razdoblje oporezivanja pojedinačno. Porezni obveznici čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju u istom roku podnose Obrazac DONH za prvo tromjesečje 2016. godine.

U izvješće na Obrascu DONH upisuju se podaci o nazivu nadležnog područnog ureda Porezne uprave, nazivu, odnosno imenu i prezimenu i OIB-u poreznog obveznika – donatora kao i primatelja donacije (posrednika), nabavnoj cijeni bez PDV-a donirane hrane razvrstana po stopama PDV-a i ukupno za sve stope, vrijednosti donirane hrane bez PDV-a koja bi bila obračunana pri prodaji razvrstana po stopama PDV-a i ukupno za sve stope, donaciji hrane u slučaju elementarne nepogode, datumu podnošenja te potpis podnositelja izvješća.

Posrednici, neprofitne pravne osobe koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, obvezni su isporučitelju dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već će ju dati odnosno donirati krajnjim primateljima sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje.

Natrag na novosti