01.08.2021.

[AKTUALNO: DO 31.08.2021. GODINE JE ROK ZA PREDAJU
JAVNE OBJAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
(GFI-POD) ZA 2020. GODINU]

Više


Obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI-POD) su:
- j.d.o.o., - d.o.o., - d.d., - k.d., - gospodarsko interesno udruženje,
- tuzemna poslovna jedinica nerezidenata, - podružnica inozemnih poduzetnika.
Obveznici javne objave dužni su: - godišnje izvješće s pripadajućim
revizorskim izvješćem dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave
najkasnije u roku od osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine;
- godišnje financijske izvještaje (s pripadajućim revizorskim izvješćem za financijske izvještaje koji podliježu reviziji)
dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave najkasnije u roku od osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
Za poduzetnike kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj rok je 31.08.2021. godine.
Poduzetnici koji su do 30. lipnja 2021. godine za 2020. godinu,
FINA-i dostavili izvještaje, pod uvjetom da im je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini,
mogli su s istodobnom dostavom dodatnih podataka
ispuniti obvezu predaje za statističke potrebe i javnu objavu.

14.06.2021.

[DO 30.07.2021. GODINE JE ROK ZA PREDAJU POLUGODIŠNJEG
FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA]

Više


Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
sastaviti polugodišnji financijski izvještaj:
„Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF“.
Krajnji rok za predaju polugodišnjeg izvještaja je 30. srpanj 2021. godine.
Financijski izvještaj na propisanom obrascu predaju se FINI i moguće ih je predati:
- u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama,
koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva financija
(Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Financijsko izvještavanje (gov.hr)) i Fine
- ili putem papirnatih obrazaca koji se kupuju u knjižarama.
Obrazac financijskog izvještaja u elektroničkom obliku popunjava
se isključivo pomoću računala i predaje Fini u e-obliku na CD-u ili USB-u,
odnosno u e-obliku putem Interneta.
Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis
Referentne stranice koju potpisuje zakonski zastupnik odnosno osoba ovlaštena za zastupanje.
Nakon navedenog roka, FINA neće zaprimati financijske izvještaje.
Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji
polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za neprofitne organizacije.


Link na Okružnicu

21.01.2021.

[AKTUALNO: OBAVIJEST O ROKOVIMA PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I OSTALE RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE ZA 2020.GODINU]

Više

👉Do 30.06.2021. godine predaje se GFI za statističke i druge potrebe.
Poduzetnici i pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit,
dužni su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji dostaviti:
bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.
Poduzetnik može istodobnom dostavom ispuniti i obvezu predaje
i za statističke potrebe i za javnu objavu.
👉Do 30.06.2021. godine predaje se Izjava o neaktivnosti,
za prethodnu poslovnu godinu, dostavlja Poduzetnik koji
tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja,
niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama.
👉Do 30.06.2021. godine obveza konsolidacije-matično društvo
dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja.
👉Do 31.08.2021. godine predaje se GFI za javnu objavu. Potrebno je dostaviti:
bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje,
odluku o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.
👉Do 31.10.2021. godine predaje se konsolidirano godišnje izvješće
zajedno sa pripadajućim revizijskim izvješćem.
Link na pravilnik

10.01.2021.

[AKTUALNO: DO 15. 01.2021. GODINE OBVEZA SVIH PAUŠALNIH OBRTNIKA JE
PREDATI NOVI PO-SD OBRAZAC ZA 2020.GODINU NADLEŽNOJ ISPOSTAVI POREZNE UPRAVE]

Više


👉Poslovni primitci koji se iskazuju u PO-SD obrascu za 2020. godinu, propisani su u čl. 31. Zakona te čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak.
👉VAŽNO: Obrtnici paušalisti koji su tijekom 2020. godine primili
- potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
- potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi očuvanja radnih mjesta radnika,
primljene potpore NE evidentiraju u knjizi prometa, jer se ne smatraju poslovnim primitcima.
👉Novi iznos poreznih predujmova za 2021. godinu bit će utvrđen na temelju
ostvarenih primitaka u 2020. godini i po novim stopama za 2021. godinu.

Trebate pomoć kod popunjavanja PO-SD obrasca?
Pitajte nas: https://www.bilic-savjetovanje.hr/postavite-pitanje.html

02.01.2021.

[AKTUALNO:IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-A ZA 2021. GODINU PODNOSI SE
NAJKASNIJE DO 15. SIJEČNJA]

Više


👉Porezni obveznik može poslati zahtjev za brisanjem iz registra obveznika PDV-a,
najkasnije do 15. siječnja 2021. godine,
ako su ispunjena dva uvjeta uz obavezu:
da je potrebno podnijeti pisani zahtjev nadležnoj poreznoj ispostavi
u kojoj se nalazi sjedište poreznog obveznika.
👉Uvjeti za izlazak iz sustava PDV-a su:
- oporezive isporuke u prethodnoj poslovnoj godini su bile manje od 300,000,00 kuna,
- da je istekao rok obveze ostanka u sustavu.
Oni obveznici koji su 2018. godini ušli u sustav PDV-a po sili zakona mogu,
nakon godine dana, uz ispunjene navedene uvjete, zahtijevati izlazak iz sustava.
Oni obveznici koji su “dobrovoljno”, tj. samovoljno ušli u sustav PDV-a,
moraju ostati upisani u registar najmanje 3 godine.

Trebate pomoć kod zahtjeva za izlazak iz sustava PDV-a?
Za obveznike koji su ušli u sustav po sili zakona ili za “dobrovoljce”?
Pitajte nas: https://www.bilic-savjetovanje.hr/postavite-pitanje.html

02.01.2021.

[AKTUALNO: DAROVANJA FIZIČKIM OSOBAMA]

Više


👉Bez oporezivanja može se isplatiti potpora fizičkim osobama,
kojima je imovina stradala u potresu neovisno o tome,
jesu li zaposleni kod isplatitelja potpore ili ne pod uvjetom:
👉PROGLAŠENJA PRIRODNE KATASTROFE OD STRANE NADLEŽNIH INSTITUCIJA.
👉U čl. 8. st. 2. t. 1. e) Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. - 138/20.),
propisano je da se dohotkom ne smatraju ni primici po posebnim propisima,
uz ostalo ni potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda,
osim ako su u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka iz čl. 5. st. 2. Zakona.
👉Zakonom nije propisana ograničena visina potpore koja se može isplatiti.
Za isplatu potpore isplatitelj, niti sam porezni obveznik ne podnose JOPPD obrazac.
Navedeno proizlazi iz čl. 78. st.1. t. 7. Pravilnika o porezu na dohodak.
👉Isplata ovakve potpore može se obaviti na tekući račun primatelja ili u gotovini,
sukladno odredbama čl. 86. st. 2. t. 3. Zakona o porezu na dohodak
i čl. 92. st. 3. t. 4. Pravilnika o porezu na dohodak.
👉Naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
u cijelosti su izuzete od ovrhe. Navedeno proizlazi iz čl. 172. t. 13. Ovršnog zakona
(Nar. nov., br. 112/12. do 131/20.).
👉Opravdanost isplate potpore dokazuje se dokumentacijom iz koje proizlazi,
da je radnik pretrpio štetu uzrokovanu potresom:
(primjerice prijavom ili procjenom štete, dokazom o vlasništvu, prijavom prebivališta i sl.)

Zanima Vas kako isplatiti darovanje fizičkim osobama?
Pitajte nas: https://www.bilic-savjetovanje.hr/postavite-pitanje.html

02.01.2021.

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA ZA 2021. GODINU

Obrazac evidencije o radnom vremenu radnika (šihtericu) za 2021. godinu...
Kompletan tekst