22.3.2019.

ŠTO JE POTREBNO ZA USPJEŠAN ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU

ROKOVI ZA PREDAJU IZVJEŠĆA - PRIJAVA POREZA NA DOBIT: podnosi se do 30. travnja 2019. godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina:
GFI – pod: Za statističke i druge potrebe, mikro i mali poduzetnici do 30. travnja 2019. godine trebaju predati bilancu, RDG i dodatne podatke. Srednji i veliki poduzetnici uz sve navedeno trebaju predati i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
GFI – pod: U svrhu javne objave, dodatna dokumentacija koju do 30. lipnja 2019. godine trebaju predati mikro i mali poduzetnici uključuje: - bilješke uz financijski izvještaj, revizorsko izvješće s prilozima (ako su obveznici), - odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka, - odluku o utvrđivanju GFI-a te referentnu stranicu ako su standardni izvještaji predani u elektroničkom obliku. Srednji i veliki poduzetnici, uz navedeno, trebaju još predati: - izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, - izvještaj o promjenama kapitala i godišnje izvješće.

GLAVNI KORACI ZA USPJEŠAN ZAVRŠNI RAČUN:
- uskladite stanja potraživanja i obaveza s kupcima i dobavljačima, što podrazumijeva slanje izvoda otvorenih stavki (IOS-a)
- napravite popis osnovnih sredstava i zaliha robe
- provjerite financijsko stanje (konta) s robnim stanjem zaliha.
- uskladite priznavanje tečajnih razlika na osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan bilance
- uskladite priznavanje prihoda i rashoda na osnovu potraživanja i obaveza s ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilance
- uskladite evidentiranje dugoročnih plasmana i obaveza (financijski leasing, krediti…), zato svakako sve obveze ovog tipa uskladite s nadležnim bankama
- provjerite sumnjiva potraživanja i napravite ispravak vrijednosti
- provjerite rezervacije iz prethodnih razdoblja i stavite u prihod neiskorištene rezervacije
- usuglasite stanja poreznih obaveza s karticama iz Porezne uprave

Provjerite:
- jesu li obračunate članarine, doprinosi i rente (turistička, spomenička, HGK, Hrvatske šume…)
- imaju li aktivna konta dugovni saldo, a pasivna konta potražni saldo
- jesu li sva prijelazna konta zatvorena
- jesu li na dan bilance obračunate sve plaće i naknade za period sastavljanja financijskih izvještaja (bez obzira na to jesu li isplaćene)
- je li za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu s računovodstvenim politikama
- jesu li ispravke vrijednosti naplaćenih, a ranije otpisanih potraživanja uprihodovane
- odgovara li stanje na poslovnim i depozitnim računima stanju na izvodima računa poslovnih banaka na kojima se drže sredstva
- jesu li unaprijed plaćeni rashodi i obračunati prihodi knjiženi na pravim pozicijama kako ne bi utjecali na rezultat tekućeg perioda
- napravite konačni obračun amortizacije
- provjerite pri Sudskom registru jesu li izvršene neke promjene na kapitalu

I konačno, posljednje što trebate obaviti je priprema bilance za PD obrazac s posebnim naglaskom da još svakako treba:
- odvojiti porezno nepriznate rashode i za njih povećati poreznu osnovicu (trošak osobnih automobila, reprezentacije)
- odvojiti rashode vezane uz edukaciju djelatnika i za taj iznos smanjiti poreznu osnovicu
Vaš BILIĆ – knjigovodstvo i savjetovanje tim!

Natrag na aktualno