7.1.2019.

SASTAVLJANJE OBRAZACA DOH-Z I DOH ZA 2018. GODINU ZA SAMOSTALNE OBRTNIČKE DJELATNOSTI

Godišnju poreznu prijavu za 2018. godinu predaje se na obrascu DOH, odnosno DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u obrascu KPI.

Obrazac DOH treba predati najkasnije do 28. veljače 2019. godine, a obrtnici koji obavljaju djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.

Uz obrazac DOH za 2018. godinu obrtnici trebaju predati pregled poslovnih primitaka i izdataka – Izvadak iz poslovnih knjiga – obrazac P-PPI i popis dugotrajne imovine – obrazac DI.

Najkasnije do 28. veljače 2019. godine uz obrazac DOH treba predati i konačni obračun za obvezu plaćanja turističke članarine na obrascu TZ, spomeničke rente na obrascu SR, naknade za iskorištavanje općekorisne funkcije šuma na obrascu OKFŠ te obračun komorskog doprinosa na obrascu KD.

Natrag na aktualno