7.1.2019.

PAUŠALNO OPOREZIVANJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I IZVJEŠĆE NA OBRASCU PO-SD – ROK DO 15. SIJEČNJA 2019. GODINE

Paušalisti- najkasnije do 15. siječnja 2019. godine podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac PO-SD za 2018. godinu. Godišnja obveza poreza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD. Prema čl. 82. st. 5. Zakona godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje rješenjem PU, primjenom stope od 12 % na godišnji paušalni dohodak, koji se povećava za stopu prireza, ako je on uveden odlukom grada ili općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe. Poreznim rješenjem utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak je konačan, zbog čega porezni obveznik po toj osnovi nema obvezu, a niti mogućnost podnijeti godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH.


Porezni obveznici koji plaćaju paušalni porez na dohodak od samostalne djelatnosti koja im je osnovno zanimanje te su po toj osnovi prijavljeni na obvezna osiguranja, dužni su plaćati doprinose (MIO 1. stup-15%; MIO 2. stup-5%; zdravstveno osiguranje 16,5%). Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu utvrđena je u svoti od 3.379,20 kn.


Obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja obračunava i utvrđuje rješenjem nadležna ispostava PU na temelju utvrđenog statusa u osiguranju, a rok uplate doprinosa je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Paušalisti ne vode poslovne knjige, nego su prema čl. 7. st. 1. Pravilnika obvezni voditi samo evidenciju o prometu na obrascu KPR. Osim računa naplaćenih u gotovini, u obrazac KPR upisuju se i računi koji su naplaćeni bezgotovinskim putem. No, s motrišta drugih propisa, trgovci imaju obvezu prema Zakonu o trgovini (Nar. nov., br. 87/08. – 30/14.) voditi Evidenciju o stanju robe, što može biti Knjiga popisa. Međutim, za neke druge djelatnosti nisu propisane posebne evidencije, primjerice ugostitelje, ali zbog potrebe poslovanja predlažemo da svakako vode robnu evidenciju.

Prema čl. 7. st. 3. Pravilnika te čl. 34. st. 4. Zakona, paušalisti su obvezni za svaku isporuku dobara i obavljenu uslugu izdati kupcu račun propisanog sadržaja, a koji služi i kao isprava za knjiženje ostvarenog primitka u obrascu KPR. Međutim, oslobođenje od obveze izdavanja računa odnosi se jedino na one paušaliste koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama i otvorenim prostorima.

Nadalje, prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., 115/16.) svi paušalisti koji naplaćuju račune u gotovini, obvezni su izdavati račune putem elektroničkih naplatih uređaja, osim ako prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama i otvorenim prostorima. Uvezana knjiga računa služi samo u slučaju kvara naplatnog uređaja ili ako nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s PU-om.

Za paušalno plaćanje poreza na dohodak propisani sljedeći uvjeti:
1. fizička osoba po osnovi djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva nije obveznik PDV-a
2. po osnovi te djelatnosti koju obavlja, ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn (naplaćeno) te
3. da istodobno ne obavlja samostalnu djelatnost od koje se dohodak mora utvrđivati na temelju propisanih poslovnih knjiga prema čl. 30. – 35. Zakona.
Ako fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost kumulativno ispunjava propisane uvjete, tada može podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave (dalje: PU) do 15. siječnja 2019. godine radi paušalnog plaćanja poreza na dohodak u 2019. godini.

Ako je u 2018. godini od obavljanja obrtničke djelatnosti ostvarena vrijednost oporezivih isporuka dobara i usluga manja od 300.000,00 kn, porezni je obveznik za promjenu načina oporezivanja do 15. siječnja 2019. godine obvezan ispostavi PU podnijeti:
- pisani zahtjev za brisanjem iz registra obveznika PDV-a (čl. 186. st. 4. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 79/13. – 128/17.) i
- prijavu na obrascu RPO za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2019. godini.

S motrišta dohotka, uz prijavu je potrebno dostaviti:
- izvadak iz poslovnih knjiga na obrascu P-PPI prema podatcima iz Knjige primitka i izdataka te
- pregled ukupne svote tražbina na temelju izdanih računa iz evidencije o tražbinama i obvezama za 2018. godinu iz obrasca TO.
S motrišta PDV-a, a pri prijelazu na paušalno oporezivanje, fizička osoba treba postupiti na način propisan za izlazak iz sustava PDV-a, jer nije riječ o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti nego samo o promjeni načina oporezivanja. Stoga je pri prijelazu na paušalno oporezivanje fizička osoba obvezna provesti ispravak pretporeza:
- za nabavljenu dugotrajnu imovinu koja je iskazana na obrascu DI
- na zalihe sirovine i materijala odnosno trgovačke robe i gotovih proizvoda.

Navedeno potvrđuje i stajalište MF KLASA: 410- 19/12-01/315, od 6. prosinca 2012. godine. Prema čl. 64. Zakona o PDV-u ispravci pretporeza obavljaju se za gospodarska dobra koja su nabavljena uz odbitak pretporeza u razdoblju od pet godina, dok je za nekretnine određeno razdoblje od deset godina. Međutim, ispravak pretporeza ne treba provesti za dugotrajnu imovinu za koju pri nabavi nije korišten pretporez i koju je u obrazac DI obrtnik upisao na temelju zapisnika o ulaganju. Ispravke pretporeza treba provesti u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine na obrascu PDV za prosinac 2018. godine, a koji se predaje PU-u do 20. siječnja 2019.godine.

U poslovne primitke (najviše do 300.000,00 kn), potrebno je uključiti i primitke po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora primljenih za samostalnu djelatnost. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka. Navedeno potvrđuje i mišljenje MF KLASA:410-01/14-01/2196; URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 24. rujna 2014.

Natrag na aktualno